แพ็กเกจพม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (กรุ๊ปส่วนตัว)

  • GQRGN-PK03
  • แพ็กเกจ : พม่า
  • เส้นทาง : ย่างกุ้ง
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจพม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (กรุ๊ปส่วนตัว)

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 8,999

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
DAY 1 ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน(นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุ 1 เที่ยว)
xx.xx น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาพม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)ไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่านที่สนามบิน
xx.xx น. เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี นำท่านตักบาตรพระสงฆ์นับร้อยรูปที่ วัดไจ้คะวาย
xx.xx น. นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
xx.xx น. เดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง (นำท่านนั่งรถบรรทุกขึ้นไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจ้ก์โท ที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน) ***ในกรณีคณะทัวร์เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน สำหรับรถขึ้นบนพระธาตุอินทร์แขวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใช้รถร่วมกับคณะอื่น ซื่งอาจใช้เวลาพอสมควร****
xx.xx น. พิเศษ!! นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน(1 เที่ยว) ใช้เวลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขึ้นไปถึงสถานีองค์พระธาตุ (ในกรณีที่กระเช้าปิดจะทำการนั่งรถขึ้นถึงจุดสูงสุดตามปกติและขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
xx.xx น. นำท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือไจ้ก์ทิโย เป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชัน นับเป็น1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
xx.xx น. หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม Kyaik Hto Hotel or Yoe yoe Lay Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว
DAY 2 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) -เจดีย์ชเวดากอง
xx.xx น. เชิญท่าน ตักบาตรองค์พระธาตุอินทร์แขวน (1ใน5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
xx.xx น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี นำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
xx.xx น. นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง **วันที่ 10-20 เมษายนของทุกปี (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) พระราชวังปิดไม่ให้เข้าชม ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนไปยังสถานที่อื่นแทนตามความเหมาะสม***
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
xx.xx น. นำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Pagoda) ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี
xx.xx น. นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เป็นพระนอนที่มีดวงตาสวยที่สุด
xx.xx น. นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม Park royal Chartrium Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว
DAY 3
ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)-ตลาดสก๊อต-เจดีย์กาบาเอ-เจดีย์ไจ๊กะส่าน-ย่างกุ้ง (สนามบินมิงกาลาดง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
xx.xx น. นำท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ นำท่านขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทย เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ และนำท่านขอพร เทพกระซิบ โดยท่านสามารถกระซิบที่ข้างหูเบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้ยิน
xx.xx น. นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต อาทิเช่น ผ้าถุง ทานาคา หยก ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
xx.xx น. นำท่านสักการะ เจดีย์กาบาเอ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคำองค์เล็กๆอีก 28 องค์
xx.xx น. นำท่านชม เจดีย์ไจ๊กะส่าน เป็นเจดีย์ที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
xx.xx น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบินมิงกาลาดง
รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (ต้องใช้รถไม่เกิน10 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าเกินมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
2.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
3.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5.ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลท่านตลอดการเดินทาง
6.น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
2.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่ม,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว
4.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
5.ค่าประกันการเดินทาง
6.ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 200 บาท/วัน/ท่าน จำนวน 3 วัน รวมเป็น 600 บาทต่อท่าน
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนที่กำหนดในข้างต้น ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
2. การชำระค่าบริการ กรุณาชำระมัดจำเต็มจำนวนพร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. การยกเลิกการเดินทาง
3.1 การจองแพ็กเกจดังกล่าว ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกรณี กรณียกเลิกการเดินทาง บริษัท ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าแพคเกจทั้งหมด
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุด และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน