แพ็กเกจสุดหรู กระบี่ ทัวร์ 4 เกาะ 3วัน 2คืน “WE Centara SMILE Holiday” โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE)

 • QEKBV-WE012
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : กระบี่
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจสุดหรู กระบี่ ทัวร์ 4 เกาะ 3วัน 2คืน “WE Centara SMILE Holiday” โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE)

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 5,299
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

วันที่ 1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินกระบี่ – ชมเมืองกระบี่ – ลานปูดำ อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม

06.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือ และส่งท่านเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ
08.30 น. เครื่องออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินกระบี่ โดยเที่ยวบินที่ WE241
09.20 น. เดินทางถึง สนามบินกระบี่
  DRIVER รอรับลูกค้าที่สนามบินกระบี่ ส่งท่านที่โรงแรมที่เลือกไว้
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  นำท่านชมเมืองกระบี่ ถ่ายรูปกับลานปูดำ หรือ อนุสาวรีย์ปูดำ ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ำ จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถซื้อทัวร์เสริม ล่องเรือยอร์ช Sun Set ทะลเลกระบี่ (ออกเดินทางวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลาเที่ยว 15.00-19.00) รวมอาหารเย็นบนเรือ ราคาท่านละ 1499 บาท/ท่าน)
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi หรือ Centara Ao Nang Beach Resort & Spa Krabi, Centara by Centara Phu Pano Resort  Krabi

วันที่ 2

กระบี่-ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – ดำน้ำ – หาดไร่เลย์ – กระบี่
 เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่1) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. รถรับที่โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางสู่จุดนัดหมายที่ ท่าเรือ เพื่อทำทัวร์ 4 เกาะ
  เช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์
08.00 น. นำท่านลงเรือสปีดโบ๊ท ออกเดินทางสู่ ทะเลแหวก สถานที่เที่ยวแห่งแรก ชมความสวยงามของสองฝั่งทะเล
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะไก่ ให้ท่านได้อิสระ ดำน้ำตื่น ชมความงามใต้ทะเลตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะปอดะ ให้ท่านได้ถ่ายรุปเล่นน้ำ ตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดไร่เลย์ หาดถ้ำพระนาง ให้ท่านอิสระ ถ่ายรูป เล่นน้ำตามอัธยาศัย
15.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งกระบี่
15.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ และส่งท่านเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ
  *** กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนทัวร์ 4 เกาะเป็นทัวร์เกาะห้อง เพิ่มท่านละ 200 บาท***
*** กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนทัวร์ 4 เกาะเป็นทัวร์เกาะพีพี  เพิ่มท่านละ 500 บาท***
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย  
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi หรือ Centara Ao Nang Beach Resort & Spa Krabi, Centara by Centara Phu Pano Resort Krabi

วันที่ 3

 กระบี่ – Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย-สนามบิน
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถซื้อทัวร์เสริม*
  เดินทางถึง สนามบินกระบี่ เช็คอินกลับกรุงเทพฯ
19.05 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WE 250
20.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi
อัตราค่าบริการเริ่มต้น (บาท/ท่าน)

ประเภทห้อง

ราคาแพ็กเกจ พัก 2 ท่าน

(บาท/ท่าน)

ราคาแพ็กเกจ พัก 3 ท่าน

(บาท/ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 
Deluxe Garden View
(พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน)
7,399 บาท 7,799 บาท  3,500 บาท
Deluxe Ocean Facing
(พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน)
8,399 บาท  8,599 บาท 4,500 บาท

  

Centara Ao Nang Beach Resort & Spa Krabi
อัตราค่าบริการเริ่มต้น (บาท/ท่าน)

ประเภทห้อง

ราคาแพ็กเกจ พัก 2 ท่าน

(บาท/ท่าน)

ราคาแพ็กเกจ พัก 3 ท่าน

(บาท/ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 
Deluxe
(พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน)
6,499 บาท 6,699 บาท 2,500 บาท

  

Centara by Centara Phu Pano Resort Krabi
อัตราค่าบริการเริ่มต้น (บาท/ท่าน)

ประเภทห้อง

ราคาแพ็กเกจ พัก 2 ท่าน

(บาท/ท่าน)

ราคาแพ็กเกจ พัก 3 ท่าน

(บาท/ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 
Deluxe Centra Superior
(พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน)
5,299 บาท 5,699 บาท  1,300 บาท

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตั่วเครื่องบินและที่พักเป็นราคาโปรโมชั่น กรุณาตรวจสอบที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทุกครั้ง
 3. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 4. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินไทยสมายล์
 2. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินภูเก็ต และท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 4. ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 7. Driver Guide และ ไกด์บนเรือ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจ
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี