อุดร-สกล คานาบิส ทริปสายเขียว เที่ยวเชิงการแพทย์ 3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Udon Thani (อุดรธานี)
  • สายการบิน : Thai AirAsia
  • โดย : wholesaletourthai.com
  • Code : QQWTUTH-FD010
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
วัดภูตะเภาทอง l วัดป่าสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) l วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร บ้านคุณสุข คลินิกแพทย์แผนไทย l อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ l วัดถ้ำผาแด่น สกลนคร l คำชะโนด l ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
23 ต.ค. 2564 - 25 ต.ค. 2564
11,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

20 พ.ย. 2564 - 22 พ.ย. 2564
11,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

04 ธ.ค. 2564 - 06 ธ.ค. 2564
11,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-อุดรธานี-วัดภูตะเภาทอง-วัดป่าสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่)-วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

04.00 น. เช็คอิน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
06.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบิน FD3362 (DMK-UTH 06.40-07.50) **ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง**
07.50 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี
08.30 น. เดินทางสู่ วัดภูตะเภาทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะแห่งใหม่ นำท่านชมไฮไลท์ บริเวณบ่อน้ำที่กั้นกลางระหว่างหิน 2 ลูก ขอบบ่อเนรมิตพญานาคสีทองขนาดใหญ่ 2 ตัว เมื่อเงาของพญานาคสะท้อนในน้ำ รวมกับแสงของดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วง จะเกิดปรากฏการณ์น้ำสีต่างๆ อย่างงดงาม
10.00 น. เดินทางวสู่ วัดป่าสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) นำท่านชม พระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว หนึ่งเดียวในไทย ทรงดอกบัว 24 กลีบ กลางน้ำนั้นทำให้เรารู้สึกได้ถึงความสวยงามและความสงบร่มรื่นในจิตใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
บ่าย นำท่านเดินทาง สู่จังหวัดสกลนคร (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)

นำท่านเข้าชม อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ชมความงามของดอกบัวหลากหลายสีกลางบึงและเต็มไปด้วยบัวพันธุ์ต่างๆ เป็นแหล่งศึกษาบัว

นำท่านสักการะ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ขอพรปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนคร องค์พระธาตุสร้างขึ้นรอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนที่งดงาม
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก @SAKON HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่ 2

บ้านคุณสุข คลินิกแพทย์แผนไทย-อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่-วัดถ้ำผาแด่น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่3)
08.30 น. เดินทางออกจากโรงแรมสู่ บ้านคุณสุข คลินิกแพทย์แผนไทย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
09.30 น. นำท่านเข้าชม บ้านคุณสุข คลินิกแพทย์แผนไทย สกลนคร โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร มีการคัดกรองผู้ป่วยกับทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แผนไทย และ กัญชา ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือทางการปฎิบัติการ และวิจัยการแพทย์แผนไทยเพื่อประชาชนทั่วไป และผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาด้วยสมุนไพร และกัญชาได้อย่าครอบคลุมโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านแพทย์แผนไทย และกัญชา
11.30 น. นำท่านชมแปลงสมุนไพร ตำหรับยา และกัญชา ชมสมุนไพรไทย 16 ตำรับ เพื่อการรักษาทางการแพทย์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)
บ่าย นำท่านเดินทางชม อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ โบสถ์คริสต์สีขาวขนาดใหญ่ออกแบบและสร้างด้วยสถาปัตยกรรมรูปทรงคล้ายเรือ สร้างเพื่อระลึกถึงการอพยพมาจากประเทศเวียดนามในราวปี 2427 และตั้งถิ่นฐานของคริสตชนในหมู่บ้านท่าแร่แห่งนี้ เป็นการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ยุคหลังสงครามอินโดจีน

นำท่าน วัดสวยบนเนินเขาแห่งสกลนคร ณ วัดถ้ำผาแด่น ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมของวัดและความงดงามของธรรมชาติท่ามกลาง เทือกเขาภูพาน และภูผาย เชื่อกันว่าในอดีตเคยเป็นสถานที่ปักกลดและปฎิบัติธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและคณะครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐาน
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก @SAKON HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่ 3

สกลนคร-คำชะโนด-ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่6)
08.30 น. ออกเดินทางสู่ วังนาคินทร์ เกาะคำชะโนด (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง)
10.30 น. คณะเดินทางถึง วัดป่าคำชะโนด ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ เกาะตั้งโดดเดี่ยวมีน้ำล้อมรอบภายในเกาะชะโนด มี ศาลพ่อปู่ศรีสุทโธนาคาและแม่ย่าศรีปทุมมานาคี ให้กราบไหว้ขอพรและมีบ่อน้ำศักด์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองบาดาล หรือ “วังนาคินทร์”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7)

นำท่านชม ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลักปรัญชาของพี่-น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี โดยเริ่มมีแนวคิดการจัดสร้างในสมัยคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า สมัยที่ 58 และได้เริ่มรวบรวมกำลังทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อซื้อที่ดินบริเวณด้านหน้าทางเข้าศาลเจ้าด้านทิศตะวันออก
17.30 น. นำคณะเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี
19.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอุดรธานี สู่ สนามบินดอนเมือง ด้วยเที่ยวบิน FD3357 (UTH-DMK 19.30-20.30) **ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง**
20.30 น. เดินทางถึงดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

1.เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19

มาตรการการบริการบนรถบริการ

1.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2.ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3.ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว
4.กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
5.น้ำดื่ม/น้ำเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด  
6.ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 

 

1.บัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ-อุดรธานี –กรุงเทพฯ น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุ ไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
2.รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ไม่รวมประกันสุขภาพ

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าอาหารร้อนบนครื่องและค่าโหลดน้ำหนักใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
7.น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง