เที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน สายการบินเวียทเจ็ตแอร์ VZ

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Chiang Mai (เชียงใหม่)
  • สายการบิน : Thai VietJet Air
  • โดย : qualityexpress.co.th
  • Code : QQWTCNX-VZ004
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
พระธาตุดอยสุเทพ -สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์-ม่อนแจ่ม อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์-โครงการหลวงขุนวาง โครงการหลวงแม่ตีนตก-ผาน้ำลอด-วัดคันธาพฤกษา-ชุมชนบ้านแม่กำปอง ฮิโนกิแลนด์-ILoveFlower
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
31 ธ.ค. 2564 - 03 ม.ค. 2565
13,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-พระธาตุดอยสุเทพ-สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์-ม่อนแจ่ม

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสสุวรรณภูมิ
07.30 น. เดินทาง สู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินเวียทเจ็ตแอร์ เที่ยวบินที่ VZ114 (BKK-CNX 07.30-08.50) (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง)
08.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมี ไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับ จากนั้นเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ สักการะพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
บ่าย เข้าชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศ ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจัยและให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ให้ท่านได้ชมตามอัธยาศัย ออกเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่ เป็นทั้งจุดชมวิว แปลงดอกไม้นานาชนิดให้ท่านได้ถ่ายรูป และเช็คอินตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
ที่พัก โรงแรม เดอะชาร์ม หรือ ฟูราม่า หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์–โครงการหลวงขุนวาง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)
08.30น. นำท่านชมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกต่างๆ โดยเฉพาะน้ำตกแม่ยะ ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศ
จากนั้น ชม พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สักการะพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ที่อยู่เคียงคู่กัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)
บ่าย จากนั้นนำท่านชม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง เป้าหมายหลักเพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นและพัฒนาการปลูกพืชเขตหนาวที่มีรายได้มากกว่า เพื่อให้ชาวเขามีพื้นที่ทำกินอย่างถาวร ตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งไม่หันกลับไปทำไร่เลื่อนลอยและบุกรุกทำลายป่า
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)
ที่พัก โรงแรม เดอะชาร์ม หรือ ฟูราม่า หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

โครงการหลวงแม่ตีนตก-ผาน้ำลอด-วัดคันธาพฤกษา-ชุมชนบ้านแม่กำปอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6)
08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ชมสาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและกาแฟให้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎร์ นำท่านแวะชมผาน้ำลอด ผาน้ำที่มีก้อนหินขนาดใหญ่มีช่องว่างใต้กินหินจนทำให้ลำน้ำไหลผ่านได้ ในบริเวณดังกล่าวยังมีที่นั่งริมธารให้ท่านได้ใกล้ชิดธรรมชาติและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
12.30 น. อาหารกลางวัน (มื้อที่7)
บ่าย นำท่านชมวัดคันธาพฤกษา วัดเก่าแก่ที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแม่กำปอง ชมโบสถ์ตั้งอยู่กลางลำธารของสายน้ำแม่กำปองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน อิสระเดินชมชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ใน ชุมชนบ้านแม่กำปอง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่อำเภอเมือง เชียงใหม่
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)
ที่พัก โรงแรม เดอะชาร์ม หรือ ฟูราม่า หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

ฮิโนกิแลนด์-I Love flower-กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 9)
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ฮิโนกิแลนด์ อาณาจักรไม้หอมฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ชมเสาโทริกิจำลองกลางน้ำประตูใหญ่แห่งศาลเจ้าอิทสึคุมิซะ และซุ้มโคมแดงขนาดใหญ่ที่จำลองมาจากซุ้มประตูคามิราริมง จากวัดอาซากุสะ จุดเด่นของที่นี่คือปราสาทฮิโนกิ 4 ชั้น ที่สร้างขึ้นจากไม้สนฮิโนกิ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยในทุ่งดอกมากาเร็ต หรือเช่าชุดสไตล์ญี่ปุ่นใส่ถ่ายรูป (ค่าเช่าชุดยังไม่รวมท่านละ 250 บาทหากท่านประสงค์กรุณาแจ้งล่วงหน้า) หรือแวะซื้อสินค้าน่ารักๆ สไตล์ญี่ปุ่นติดไม้ติดมือก่อนกลับ
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ณ ฮิโนกิแลนด์
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ อำเภอแม่ริม ให้ท่านได้เข้าชมสวนดอกไม้ I Love Flower Farm
จากนั้น นำท่านเลือกซื้อของฝากติดก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
18.30 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
20.20 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินVZ121 (CNX-BKK 20.20-21.40)(ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง)
21.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทบใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
รายละเอียดและเงื่อนไข

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน 
2.ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1.เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี


ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
2.ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง 
3.ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว
4.กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
5.น้ำดื่ม/น้ำเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด   
6.ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่-สุวรรณภูมิ)
2.รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)