เฉิงตู อูรุมชี เส้นทางสายไหม แกรนด์แคนยอน เทียนซาน 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) ทัวร์ GO1URC-3U001

  • ทัวร์: จีน
  • เที่ยวเมือง: เส้นทางสายไหม
  • สายการบิน: SICHUAN AIRLINE
  • ประเภททัวร์: ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา: 8 วัน 7 คืน
ราคา (เริ่มต้น)  

41,900บาท

ไฮไลท์ทัวร์ highlight
ไม่เข้าร้านรัฐบาล • ชมเส้นทางสายไหม เส้นทางการค้าประวัติศาสตร์ ทรงคุณค่าของมนุษยชาติ • ชมเทือกเขาแกรนด์แคนยอนเทียนซาน สัมผัสธรรมชาติที่ยังสดใหม่ • ชมถ้ำแกะสลักม่อเกา รูปสลักที่บรรพบุรุษของจีนสรรค์สร้างเมื่อสองพันปีก่อน • เมืองโบราณเจียวเหอ มรดกโลก เมืองโบราณที่เคยหายสาบสูญ • ทัวร์นี้ไม่เข้าร้านรัฐบาล เพื่อเวลาการท่องเที่ยวที่นานขึ้น
สถานะ
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
42,900
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
ติดต่อเรา
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
50,800
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
42,900
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
ติดต่อเรา
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
42,900
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
ติดต่อเรา
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ติดต่อเรา
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
41,900
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
ติดต่อเรา
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
49,800
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
41,900
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
ติดต่อเรา
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
41,900
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
ติดต่อเรา
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ติดต่อเรา
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
43,900
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
ติดต่อเรา
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
51,800
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
43,900
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
ติดต่อเรา
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
43,900
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
ติดต่อเรา
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ติดต่อเรา
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

14.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์  E สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์(3U) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
18.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8546 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
22.00 น.
ถึงท่าอากาศยาน เฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
พักที่ HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟลท์)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉิงตู เช๊คอินและโหลดสัมภาระ เดินทางสู่เมืองอูรุมชี
08.10 น.
ออกเดินทางสู่เมืองอูรุมชี โดยเที่ยวบินที่ 3U8525 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
11.55 น.
เดินทางถึง สนามบินอูรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองที่ใหญ่ที่สุดภายใต้การดูแลของประเทศจีน ประชากรส่วนใหญ่นับถือมุสลิมและมีเชื้อสายเตอร์กิช ในอดีตเคยเป็นชนเผ่ากลุ่มหนึ่งของชาวมองโกล ที่แตกเส้นสายออกมาเป็นของตนเอง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านสู่ เขาเทียนซานเทียนฉือ (รวมรถอุทยาน) เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียง ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A นำท่านล่องเรือชมความงามของธรรมชาติบนความสูง 1,910 เมตรจากระดับน้ำทะเล ณ ทะเลสาบเทียนฉือ เป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยยอดภูเขา และแสงสะท้อนกับน้ำในทะเลสาบที่ใส แสงตกกระทบผืนน้ำส่องประกายระยิบระยับทำให้เกิดภาพที่งดงาม หมายเหตุ ช่วงเดือน 11-12 จะไม่มีการล่องเรือ เพราะน้ำในทะเลสาบเป็นน้ำแข็ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ YILI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เมือง ทูรฟาน นำท่านเที่ยวชม เขาเปลวไฟ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองทูรูฟาน ตั้งอยู่ทิศเหนือของเมือง ซึ่งเป็นทางเหนือของเส้นทางสายไหม   ซึ่งทั้งหมดของภูเขาจะมีลักษณะเป็นหินสีอิฐ  ไม่มีต้นไม้หรือหญ้าเลย  หากได้มองไกลๆลักษณะจะคล้ายกับเปลวไฟสีแดง  ภูเขาแหง่นี้เป็นฉากหนึ่งในละครเรื่องไซอิ๋วอีกด้วย จากนั้นนำท่านเช้าชม เจดีย์ซูกงถ่า เป็นเจดีย์โบราณตัวเจดีย์แกะสลักด้วยลวดลายศิลปะแบบเปอร์เซีย สร้างขึ้นในสมัยเจ้าเมืองทูรฟันในสมัยราชวงศ์ชิง 
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนำท่านชม  เมืองโบราณเจียวเหอ(รวมรถประจำทาง)  คือเมืองโบราณที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และยังถูกบันทึกว่าเป็นซากเมืองโบราณนับสี่พันปีที่ยังสมบูรณ์แบบ ในอดีต ตัวเมืองแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งโดยตัวเมืองไม่มีการสร้างปราการล้อมรอบ เนื่องด้วยตัวเมืองล้อมรอบด้วยทะเลทรายเป็นปราการทางธรรมชาติได้อยน่างดี เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีนนับตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นจนถึงราชวงศ์ถัง โดยในช่วงปลายราชวงศ์ถัง เมืองเจียวเหอ ได้ถูกยึดครองโดยชนเผ่าคีร์กีซ ทำให้ชาวเมืองได้อพยพเข้าไปทางตะวันออก ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ก็ได้ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงจากกองทัพมองโกลของเจสกิสข่าน จากน้นนำท่านเข้าชม ระบบชลประทานข่านเอ่อจิง หรือ karez ในภาษาอุยกูร์ เป็นระบบชลประทานที่สืบทอดมาจากเปอร์เซีย มีโครงสร้างจากการขุดอุโมงคืใต้ดินไปยัง จุดต้นกำเนิดน้ำเช่น ตาน้ำ หรือ เทือกน้ำแข็งใต้ภูเขาเทียนซาน ตลอดภายในอุโมงค์จะมีการดัดแปลงทั้งการลดหลั่น และการปรับความดัน ซึ่งชาวบ้านในยุคสมัยกว่า 2,000 ปีก่อนสามารถคิดค้นได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะทางวิศวกรรม ท่านสามารุถพบระบบชลประทานเช่นนี้ได้ทั้วภูมิภาคทางตะวันตกของเอเชีย โดยเฉพาะประเทศที่รับอิทธิพลจากเปอร์เซีย ในบางจุดความยาวของอุโมงค์อาจมีนับร้อยกิโลเมตร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
SHUANGCHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ สถานีรภไฟความเร็วสูงเพิ่อนั่งรถไฟความเร็วสูงออกเดินทางสู่เมืองหลิวหยวน ( ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองตุนหวง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เนินทรายหมิงซาซาน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ให้ท่านขี่อูฐ (รวมค่าขี่อูฐ) ชมทะเลทรายอันกว้าง ซึ่งอูฐจะเดินเรียวแถวกันตามแนวสันทรายที่โค้งไปโค้งมา หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงลมสะท้อนเป็นเสียงคล้าย การลั่นกลองรบ เสียงม้าร้อง เสียงสู้รบและเสียงคนร้อง ซึ่งตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้ ดังนั้นเมื่อท่านลื่นไถลลงมาจากยอดเนินจึงอาจมีเสียงประหลาดเกิดขึ้น และมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านลื่นลงจากยอดเขา หลังจากนั้นนำท่านชม สระน้ำเสี้ยวพระจันทร์ เป็นบ่อน้ำกลางทะเลทราย(รวมรถแบตเตอรี่ขาเดียว) ที่มีน้ำตลอดเวลาไม่เคยเหือดแห้ง มีความลึกเพียง 5 เมตร บ่อแห่งนี้มีรุปร่างลักษณะคล้ายกับเสี้ยวพระจันทร์ จะเป็นที่มาของชื่อนี้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ DUNHUANG FUGUO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านชม ถ้ำโม่เกาคู ถือเป็นมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “มอเกา” เป็นถ้ำที่มีคูหาน้อยใหญ่กว่า 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม พระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งผลงานแต่ละคูหาได้มีการสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 366 -1277 ดังนั้นประติมากรรมหรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำมอเกาแห่งนี้ เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัยตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่นับเนื่องเกือบหนึ่งพันปี
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงเพื่อเดินทางกลับเมืองอูรุมชี
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่  YILI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอนเทียนซาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 5A มีอาณาเขต กว่า 1,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในแอ่งทาริม ลักษณะภูมิประเทศสลับซับซ้อนประกอบไปด้วยภูเขา หิมะ เทือกเขาหินปูน ทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม ในอดีตเป็นแหล่งพักพิงของชนเผ่านอกด่าน ต่างๆ เช่น คาซัค ทาจิก และมองโกล  นำท่านชม ทะเลสาบห่านฟ้า ตามตำนานเล่าว่า ทะเลสาบนี้เกิดจากหญิง สาวชาวคาซัคสถานร้องไห้ให้กับคนรักที่ตายไปในสงครามกลางทะเลทราย นางร้องอยู่ 3 วัน 3 คืน น้ำตาที่ไหลออกมาได้ทำให้เกิดทะเลสาบแห่งนี้ 
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านชม เขาเจาปี่ซาน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเทียนซาน ตัวเขาล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสามด้าน ตัวเขามีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น นำท่านขับรถไปตามถนนชมวิวเทือกเขาตัดสลับกับท้องน้ำ สลับกันไปจนสุดสายตา  จากนั้นนท่านชม ทุ่งหญ้าเฉียวย่า ทุ่งปศุสัตว์สำคัญตั้งแต่สมัยโบราณ มีอาณาเขตกว่า 2,500 ตาราง กิโลเมตร หนึ่งในทุ่งหญ้าที่สมบูรณ์ที่สุดของจีน  ในช่วงฤดูหนาวฉากเบื้องหลังของทุ่งหญ้าจะเป็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอันกว้างไกล ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนดั่งอยุ่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่  YILI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารจะนำท่านชม สวนหงซาน ตั้งอยู่บนเนินเขา ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซินเจียง พร้อมทั้งชมราวทางเดินที่มีแม่กุญแจคล้องไว้เป็นจำนวนมากตามความเชื่อของคู่รักที่ว่าจะทำให้ความรัก ของทั้งคู่ยั่งยืนและอยู่คู่กันไปตราบนานเท่านาน และให้ทุกท่านได้อิสระในการเก็บภาพความสวยงาม ของวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหาดูได้ยากของเมือง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซินเกียง สถานที่สำคัญที่ไม่ควรพลาด ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑลซินเจียง ชมการจำลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ และจุดเด่นคือซากมนุษย์โบราณที่เป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปที่ขุดพบในซินเจียง มีอายุกว่า 3,000 ปี   
สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินอูรุมชี
18.55 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8526 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
22.25
เดินทางถึงสนามบินเฉิงตูจากนั้นนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่  ACME HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย โดยบริเวณใกล้ๆ จะเป็นที่ตั้งของศาล เจ้าสามก๊ก ท่านสามารถไปสักการะ เล่าปี กวนอู เตีวหุย และขุนพลของจ๊กก๊กอีกมากมาย (ไม่รวมค่าเข้าศาลเจ้าสามก๊ก ท่านสามารถชำระบัตรผ่านประตูได้ที่ทางเข้า ท่านละ 60 หยวน)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.40 น.
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145  (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
16.35 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ