โปรโมชั่น

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แลกคะแนนรับเครดิตเงิน 10% ... รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ์ประโยชน์ สำหรับการชำระเต็มจำนวน
แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10%** เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ
(จำกัดแลก 200,000 คะแนน / ท่าน ตลอดรายการ)


ระยะเวลา : 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

*เงื่อนไข
• สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตแฟมิลี่พลัส และบัตรเครดิตSCBM เมื่อชำระค่าใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนและแบ่งชำระ ณ บริษัท Quality Express Co., Ltd. (ทุกสาขา) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 รับสิทธิ์ ดังนี้
• แลกรับเครดิตเงินคืน 10% โดยใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เท่ากับยอดที่ใช้จ่าย
• จำกัดยอดแลกคะแนนสะสม SCB Rewards สูงสุดจำนวน 200,000 คะแนนต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
• ยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขที่กำหนด, รายการยกเลิก, รายการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีจะไม่ถูกนำมาคิดคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน
• การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเฉพาะยอดจำนวนเต็มเท่านั้น กรณีเซลล์สลิปมีเศษทศนิยม ธนาคารจะตัดทศนิยมออก และคำนวณเงินคืนจากยอดจำนวนเต็มเท่านั้น
• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไวในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
• จำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มียอดคะแนนสะสม SCB Rewards คงเหลือเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่จะขอแลกรับเครดิตเงินคืนเท่านั้น
• สิทธิ์ในโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบสิทธิประโยชน์ในการรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าการใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ
• ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
• ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่บริษัททัวร์ที่ร่วมรายการ หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777