ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA AIRWAYS (BR)

  • ทัวร์ : Austria [ ออสเตรีย ]
  • เที่ยวเมือง : Bratislava (บราติสลาวา) Prague (ปราก) Vienna (เวียนนา)
  • สายการบิน : EVA Air
  • โดย : ซีโก้ ทราเวล - 11/05844
  • 01055******86
  • รหัสโปรแกรม : T4245
  • Code : QQZGVIE-2201BR
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
บินตรงเที่ยวสุดคุ้ม ดินแดนยุโรปตะวันออก เมืองไข่มุกแห่งออสเตรีย และเมืองมรดกโลกแห่งแคว้นโบฮีเมีย
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
11 ต.ค. 2565 - 17 ต.ค. 2565
49,990
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเวียนนา

23.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
02.20 ออกเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR 061 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 11 ชั่วโมง 15 นาที
วันที่ 2

สนามบินเวียนนา – เมืองเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – ถนนสายวงแหวน ถนนคาร์นเนอร์

08.35 เดินทางถึง สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่านเข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์คซึ่งจะมีไกด์ท้องถิ่นนำท่านชมห้องต่างๆและเล่าประวัติการสร้างมาของพระราชวังตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้อง ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและโถงพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในประเทศฝรั่งเศส โดยรอบของพระราชวังเชินบรุนน์ ถูกรายล้อมด้วยสวนที่จัดตกแต่งประดับประดา จากต้นไม้ ดอกไม้ตามฤดูกาล ได้อย่างสวยงามตระการตา ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 1996 ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารจีน นำท่านผ่านชม พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮอฟเบิร์กมาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 13-20 นำท่านผ่านชม โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของเมืองเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน นำท่านสู่ ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869 นำท่านสู่ ถนนคาร์นเนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา เป็นย่านจำหน่ายสินค้านานาชนิด อาทิเช่น สินค้าแบรนด์เนม Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, Zara , H&M, Pandora ร้านของที่ระลึก คาเฟ่ และร้านอาหารต่างๆ

อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
ที่พัก L ARION AIRPORT VIENNA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

เมืองฮัลล์สตัทท์ – โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัท –จัตุรัสกลางเมือง – รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองลินซ์ จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ – อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) หมู่บ้านมรดกโลกอันแสนโรแมนติก ที่มีอายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียได้ให้ฉายาเมืองนี้ว่า “ไข่มุกแห่งออสเตรีย” และ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก เมื่อปี 1997
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาคารพื้นเมือง พิเศษเมนู ปลาเทราต์ย่าง นำท่านผ่านชม โบสถ์แพริช (Parish Church) โบสถ์สวยริมทะเลสาบมีอายุกว่า 500 ปี ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 ก่อสร้างขึ้นท่ามกลางซากปรักหักพังของป้อมโรมัน ผ่านชม โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt Lutheran Church) ที่มียอดแหลมสูงเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมมองของเมือง เป็นโบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1785 เพื่อใช้เป็นสถานที่ฟังเทศนา พระราชกฤษฎีกาโดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 ผ่านชม จัตุรัสกลางเมือง (Central Square Marktplatz) ที่โดดเด่นด้วย รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ (Holy Holy Trinity Statue) เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญต่างๆของเมือง อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ 3 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรีย ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองแห่งฮิตเลอร์หรือในอดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน สัมผัสความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาร์โร๊คและร็อคโคโค นำท่านผ่านชม จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ (Haupt Platz Square) ย่านการค้าสำคัญหรือจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมือง ที่ถูกรายล้อมด้วย อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ (Parliament House) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1513 และ มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ (Postlingberg Church) ในนิกายเยซูอิตที่มีหอคอยคู่สูงเสียดฟ้าที่ในอดีต "อดอล์ฟ ฮิตเลอร์" ตั้งใจสร้างเพื่อเป็นที่เก็บศพของพ่อและแม่ รวมไปถึงความคิดแผนการใหญ่อย่าง การที่จะสร้างเมืองที่ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดินาซีบนแม่น้ำดานูบ แต่ก็ไม่สามารถทำสำเร็จ สัมผัสเมืองสวยงามดุจต้องมนต์ขลัง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตคารอาหารจีน
ที่พัก ANS WORLD HOTEL DONAUWELLE, LINZ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองปราก – ชมปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส – ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ขั่วโมง) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่า ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีคู่น้ำล้อมรอบ ทำให้กลายเป็นปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึก ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษณ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ที่ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย” ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992 นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค (Senete Square) และโบสถ์เก่าแก่กลางเมือง ผ่านชม จัตุรัสกลางเมือง (Center Square) ที่สวยงาม รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมือง เป็นที่ตั้งของร้านค้ามากมาย ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ (City Hall) และยังคงเป็นที่ทำการของหน่วยงานอยู่จนถึงปัจจุบัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาคารพื้นเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมืองซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992 นำท่านผ่านชม ปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทปรากสร้างขึ้นบนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 สมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1918 นำท่านผ่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ล ที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น ผ่านชม พระราชวังหลวง (Royal Prague) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย นำท่านผ่านชม ย่านช่องทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก จำหน่ายอยู่มากมาย

ผ่านชม สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สะพานที่ออกแบบสไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ประตูเมืองเก่า (Power Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ ผ่านชม ศาลาว่าการหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นที่ตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยัง ตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านประตูเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นชั้นนำ แบรนด์เนม ต่างๆมากมาย

อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
ที่พัก HOTEL DUO PRAGUE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5

เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ย่านเมืองเก่า – ประตูมิคาเอล โรงละคร – ศาลากลางเก่าของเมือง – อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย – พระราชวังไพรเมท – โบสถ์เซนต์มาร์ติน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐเช็ก ทางเหนือติดต่อกับประเทศโปแลนด์ ทางตะวันออกติดต่อกับประเทศยูเครน ทางใต้ติดต่อกับประเทศฮังการี และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับประเทศออสเตรีย ปัจจุบันสโลวาเกียเป็นรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งของสหภาพยุโรป และได้เปลี่ยนสกุลเงินของประเทศจากกอรูนาสโลวักมาเป็นยูโร เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำดานูบ บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ (Rocky Hill) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเมืองบราติสลาวา เมื่อขึ้นไปบนจุดที่ตั้งของปราสาทจะมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองสโลวาเกียได้ทั่วทั้งเมือง นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า (Old Town) เป็นที่ตั้งของ ประตูมิคาเอล (Michael’s Gate) เป็นประตูและป้อมปราการของเมืองเพียงแห่งเดียวที่ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ผ่านชม โรงละคร (Opera House) ที่ใช้จัดการแสดงต่างๆของเมือง ผ่านชม ศาลากลางเก่าของเมือง (Old Town Hall) ซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ปี 1868 ที่นี่ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย (Parliament of Slovakia) สถานที่ทำการหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสโลวาเกีย

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังไพรเมท (Primate’s Palace) ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เป็นสถานที่ที่ใช้ในการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพของเพรซเบิร์ก (Pressburg) หลังจากที่นโปเลียนมีชัยในสงครามออสเตอร์ลิทซ์ (Austerlitz) ระหว่างตัวแทนจักรพรรดิประเทศฝรั่งเศสและประเทศออสเตรีย พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บสะสมผ้าทอจากประเทศอังกฤษที่มีลักษณะพิเศษจากสมัยศตวรรษที่ 17 และยังทำหน้าที่เป็นศาลาว่าการของนายกเทศมนตรีอีกด้วย นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St. Martin's Church) สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1204 โดยกษัตริย์ชาวฮังการีที่สมัยนั้นปกครองเมืองบราติสลาวาอยู่ ด้วยทำเลที่ตั้งของเมืองอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างเมืองเวียนนากับเมืองบูดาเปสต์ ในสมัยที่ยังเป็นจักรวรรดิฮังการีอยู่ โบสถ์แห่งนี้จึงถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีราชาภิเษกสำหรับกษัตริย์ของประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี อย่างพระเจ้าแมกซิมิลานที่ 2 แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ค รวมไปถึงสมเด็จพระนางเจ้ามาเรีย เทเรซ่า แห่งประเทศออสเตรีย พระมารดาของพระนางมารีอังตัวเน็ต จักรพรรดินีที่ทรงอิทธิพลที่สุดของทวีปยุโรป
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก HOTEL HOLIDAY INN BRATISLAVA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6

พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – สนามบินเวียนนา – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (Parndolf Outlet) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เอาท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein , Camel , Fossil , Guess , Lacoste , Levi’s , Nike , Samsonite , Swarovski , Tommy Hilfiger , Valentino , Versace

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
18.35 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR 062 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง
วันที่ 7

สนามบินสุวรรณภูมิ

10.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
รายละเอียดและเงื่อนไข

สำคัญโปรดอ่าน
1.    กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
2.    อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3.    ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
4.    นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการ ขอยกเลิกการเดินทาง เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
นักท่องเที่ยว (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องอีเมล เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิก การจอง กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง โทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการ ขอรับเงินค่าบริการคืน กรุณาส่งเอกสารทางอีเมล เอกสารที่ใช้ประกอบการ ขอรับเงินคืนรายละเอียดดังนี้
• หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้า • ใบเรียกเก็บเงิน หรือ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด
• พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง * กรณีมอบอํานาจจะต้องมีหนังสือมอบอํานาจ และ สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ **

เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากําหนด ทางบริษัทขอสงวน สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 0-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับโรงแรมที่พักที่ท่านควรทราบ
1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน เช่น ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องพักแบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพัก แพ3 ท่าน 3 เcy (Triple Room) บังอาจทําให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรษแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าเin 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจมีความจําเป็นต้องแยกห้องพัก เป็นห้องคู่ 1 May (Twin/Doublo) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทกายอ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และ ห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ (4มาะสม
3. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ของห้องพักจะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุรี (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กsriที่มีการ ลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และถูกตรวจสอบได้ ผู้เฒ่าพิกจําเป็นต้องฝ่าระค่าปรับกับโรงแรม โดยตรง โดยค่าปรับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับสายการบินที่ท่านควรทราบ
1, เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากมัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินังขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณีแต่ทาบริษัทจะพยายามให้มาก ที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางมาด้วยกันได้นิ่งด้วยกัน หรือไกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้
2. กรณีที่ท่านเป็นมุสลิม หรือ นับถือศาสนาอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภn โปรด ระบุมาให้ซีดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อชําระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะพบูเดิมของคะ ไม่สามารถยกเลิกได้
3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอ ให้ท่านทําความเข้าใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแต่ละสายการบินที่กําลังให้บริการท่านอยู่
4. สายการบินอาจมีการเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ อาหาร ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กําหนด

เงื่อนไข และข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ําเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทต (หน้าปกสีแดงสด) และต้อง การเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยง เกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาน์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคน เข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค่าน่า หน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยว หรือ เอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจําหรือส่วนที่เหลือ
ทั้งหมด
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้องกัน สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะ คํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติอุบัติเหตุ ความ เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยว บิน ฯลฯ ที่ทําให้ต้นทุนสูงขึ้น
8. ปัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการ เดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิ วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการ ควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชําระแก่ทางคู่ค้าของทาง บริษัท หรือจะต้องชําระตามข้อ ตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น
10. คณะทัวร์นี้ เป็นการชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่าง ถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของ ประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
11. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋ว เครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มหัวร์ (วันที่หนิง) ท่านจําเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอ ท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่านถึงช้ากว่าคณะ และยืนยันเดินทาง ท่านจําเป็นจะต้องเดินทางตาม คณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านว่าเป็นจะต้องช่าระ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถ ชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจาก เป็นการชาระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกําหนด
-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด การเดินทาง
-ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
-ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
-ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
-ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
-ค่าดําเนินการอื่นๆ สําหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดําเนินการ แจ้งเข้า-ออกประเทศ
-ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์กําหนด และ รวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
-ค่าบริการอื่นรเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และ บริการเสริมอื่น (ถ้ามี)
-ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ถ้ามี) รวมถึงกรณีที่ประเทศปลายทางประกาศยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยว สําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย