แพ็กเกจ ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ (ทะเลแหวก) โดยเรือสปีดโบ๊ท

แพ็กเกจ ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ (ทะเลแหวก) โดยเรือสปีดโบ๊ท
  Code : QQQTHKT-PK00118
  แพ็กเกจ : ไทย
  เส้นทาง : กระบี่
  ระยะเวลา : 1 วัน คืน
 • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
 • 01055******07

  ไฮไลท์ :

  - หาดถ้ำพระนาง - ทะเลแหวก - เกาะไก่ - เกาะปอดะ

ราคาเริ่มต้น
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ

 • กระบี่
รายการ
ราคา
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่
990
เด็ก (4-11ปี)
790
กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

เวลา

ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ (ทะเลแหวก)

07.45 – 08.45 น. รถตู้รับท่านที่โรงแรมที่พัก จังหวัดกระบี่ (รถตู้จอยกับลูกค้าท่านอื่น) 
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือ Speed ​​Boat ไปยัง 4 เกาะ
จุดที่ 1 หาดถ้ำพระนาง หรือ อ่าวถ้ำพระนาง เป็นชายหาดที่สวยงามของจังหวัดกระบี่ มีวิวภูเขาหินปูน และ หน้าผา เดินไปสุดทางจะเจอกับถ้ำที่รายล้อมด้วยทรายขาวและน้ำทะเลใส ช่วงกลางวันจึงเต็มไปด้วย นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่หาดถ้ำพระนาง เหมาะกับการเล่นน้ำ หรือทำกิจกรรมชายหาด
จุดที่ 2 ทะเลแหวก  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติถูกขนานนามให้เป็น Unseen Thailand ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอันเนื่องมาจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใน ยามน้ำลดที่พัดพาเอาเม็ดทรายมาบรรจบกันไว้ณจุดนี้จนทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่ เรียกว่า “ทะเลแหวก” ขึ้นและเผยให้เห็นส่วนของสันทรายขาวละเอียดทอดตัวเป็นแนวยาวเชื่อมต่อถึงกัน ได้ระหว่างเกาะ 3 เกาะคือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และ เกาะทับ และแนวสันทรายนี้จะค่อยๆจมหายไปใต้ผืนน้ำเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาน้ำขึ้นของแต่ละวัน
จุดที่ 3 เกาะไก่ หรือที่เรียกอีกชื่อ ว่า เกาะด้ามขวานเป็นเกาะที่มีเอกลักษณ์มาก เพราะมีลักษณะคล้ายกับหัวไก่ สามารถดำน้ำชมปะการัง ทั้ง น้ำตื้นและน้ำลึกได้
จุดที่ 4 เกาะปอดะ มีเอกลักษณ์ โดดเด่นคือ มีเกาะเล็ก ๆ ลักษณะคล้ายกระโดงเรือใบตั้งอยู่หน้าชายหาด เกาะปอดะ และมีหาดล้อมรอบทั้งสามด้าน ยกเว้นทางด้านทิศตะวันตก เป็นด้านที่รับคลื่นลมซึ่งมีลักษณะเป็นหน้าผาสูง หาดทรายรอบเกาะขาวสะอาด น้ำทะเลใส สามารถลงเล่นน้ำได้ บริเวณชายฝั่งของเกาะมองเห็นแนวปะการังหลากชนิดที่ยังสมบูรณ์ จึงเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้ตลอดทั้งปี
14.00 น. เดินทางถึงท่าเรือและ นำทุกท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล

 

อัตราค่าบริการ (เปิดบริการทุกวัน)

จุดนัดพบ

ผู้ใหญ่

เด็ก 4-11 ปี

กระบี่

990 บาท

790 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

3. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตรานี้รวม

1. รถรับส่ง (หาดทับแขก 07.45-08.00 / หาดคลองม่วง, ตัวเมืองกระบี่ 08.00-08.15 / อ่าวนาง 08.30-08.45)

2. เรือไป-กลับ

3. หน้ากากดำน้ำและท่อหายใจ

4. เสื้อชูชีพ

5. น้ำดื่ม และผลไม้

6. อาหารกลางวันปิคนิค

7. ประกันอุบัติเหตุ 

 

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ตามความพึงพอใจ

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรุณาแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี