แพ็กเกจสุดหรู สุราษฎร์ธานี-สมุย 3วัน 2คืน โรงแรม+ตั๋วเครื่องบิน “WE-Hilton, Smile vacation”

 • QEURT-WE002
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : สุราษฎร์ธานี
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจสุดหรู สุราษฎร์ธานี-สมุย 3วัน 2คืน โรงแรม+ตั๋วเครื่องบิน “WE-Hilton, Smile vacation”

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 12,900
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

 

Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถซื้อแพ็กเกจทัวร์เสริม
XX.XX น. เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ สนามบินสุวรรรภูมิ
  ท่านสามารถเลือกเที่ยวบินโปรชั่นโดยเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ โดยสายการบินไทยสมาลย์เที่ยวบินดังนี้
  สนามบินสุวรรณภูมิ(BKK) – สนามบินสุราษฎร์ธานี (URT)
 

Flight

Airport

Departure

Arrival

WE 251

BKK-URT

07:30

08:45

WE 257

BKK-URT

17:55

19:10

  หากท่านต้องการรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรมที่พัก 2,400 บาท / เที่ยว / คัน (จำกัด 1คัน ไม่เกิน 8ท่าน)
  Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก Corad Koh Samui Tropical Island Pool Villa
Day 2 Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถซื้อแพ็กเกจทัวร์เสริม
 เช้า  บริการอาหารเช้า (มื้อที่1) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
   Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถซื้อแพ็กเก็จทัวร์เสริม
  Option 1 : One day trip เกาะแตน เกาะมัดสุม(เกาะหมู)   ราคา 1,400 บาท/ท่าน
08.30-09.00 น. รถตู้รับจากโรงแรมไปยังท่าเรือท้องกรูด
09.30 น. เดินทางดดยเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ เกาะแตน ดำน้ำตื้นชมสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
10.45 น. เดินทางไปยัง เกาะมัดสุม(เกาะหมู) พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เล่นน้ำทะเล ถ่ายรูปเล่นกับน้องหมู อุ๊ดอุ๊ดและพายเรือคายัค
12.30 น. รับประทานกลางวันบนเกาะมัดสุม
14.30 น. เดินทางกลับ เกาะสมุย นำทุกท่านส่งกลับโรงแรมพร้อมความประทับใจ
  Option 2 : One day trip  ทัวร์ 3 เกาะ เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพะงัน  ราคา 1,600 บาท/ท่าน
  อัตราไม่รวม
  ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวน คนไทย 50 บาท / ต่างชาติ 200 บาท และค่าขึ้นเกาะราฮัม 100 บาท
08.00-08.20 น. รถรับจากโรงแรม เช็คอินที่ท่าเรือพร้อมบริการ (ชา กาแฟ และ ขนมปัง)
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ เกาะเต่า เกาะนางยวน
10.30 น. เดินทางถึง เกาะนางยวน สนุกสนานกับการดำน้ำตื้นบริเวณ Japanese Garden พักผ่อนริมชายหาด และเดินขึ้นจุดชมวิวทะเลแหวกอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะนางยวน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ร้านอาหารบนเกาะเต่า
  พักผ่อนริมชายหาดและพายเรือคายัคบริเวณหน้าร้านอาหาร
13.00 น. เพลิดเพลินกับกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง ชมสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ณ จุดดำน้ำตื้นเกาะเต่า
14.00 น. ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะพะงัน
15.00 น. เล่นน้ำ ถ่ายรูป และพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณ เกาะราฮัม ซึ่งเป็นหน้าผาริมหาดสนบนเกาะพะงัน หรือหาดอื่นๆใกล้เคียง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
16.40 น. -17.00 น. เดินทางกลับ เกาะสมุย และส่งทุกท่านถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ
ที่พัก Corad Koh Samui Tropical Island Pool Villa
   
Day 3  Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย-สนามบินสุราษฎร์ธานี
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
  หากท่านต้องการรถรับส่ง โรงแรมที่พัก-สนามบิน 2,400 บาท / เที่ยว / คัน (จำกัด 1คัน ไม่เกิน 8ท่าน)
  เดินกลับสู่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
  ท่านสามารถเลือกเที่ยวบินในราคาโปรโมชั่นแพ็กเกจ โดยเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ เที่ยวบินดังนี้
  สนามบินสุราษฎร์ธานี (URT) - สนามบินสุวรรณภูมิ(BKK)
   

Flight

Airport

Departure

Arrival

WE 252

URT-BKK

09:15

10:35

WE 258

URT-BKK

19:40

21:00

 

อัตราค่าบริการ

Corad Koh Samui Tropical Island Pool Villa

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
 One Bedroom Pool Villa
(พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน)
 เริ่มต้น 12,900 บาท

 *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตั่วเครื่องบินและที่พักเป็นราคาโปรโมชั่น กรุณาตรวจสอบที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทุกครั้ง
 3. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 4. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินไทยสมายล์
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 3. ค่าอาหาร 1 มื้อ ที่ระบุในรายการ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินภูเก็ต และท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าแคนนู ลอดถ้ำอ่าวพังงา หากต้องการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับคนไทย
 6. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี