แพ็กเกจ one day ทริปดำน้ำ เกาะแสมสาร Speed Boat ส่วนตัว

 • QQWTSAM-PK001
  แพ็กเกจ : ไทย
  เส้นทาง : ชลบุรี
  ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ one day ทริปดำน้ำ เกาะแสมสาร Speed Boat ส่วนตัว

ราคาเริ่มต้น
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ

 • 06.00 - 09.00 น.
 • 09.00 - 12.00 น.
 • 12.00 - 15.00 น.
 • 15.00 - 18.00 น.
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่ 1-6 ท่าน (จำนวน 1 ลำ)
3,500
ผู้ใหญ่ ท่านที่ 7
600
เด็ก 5 ปีขึ้นไป
600
เด็กต่ำกว่า 5 ปี
400
กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

แพ็กเกจ one day ทริปดำน้ำ เกาะแสมสาร
(Speedboat ส่วนตัว)

ราคาเริมต้น 3,500.-/ลำ (เดินทาง 1-6ท่าน)
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันนี้ - ตุลาคม 2564

ดำน้ำชมปะการัง เกาะแสมสาร ด้วยเรือเหมาลำส่วนตัว พร้อมกัปตันผู้เชี่ยวชาญแนะนำท่าน ฟรี! ถ่ายรูปใต้น้ำไม่จำกัด

จุดดำน้ำ 

เกาะจวง เกาะยุ้งเกลือ หาดน้ำเขียว

เกาะโรงโขน ขึ้นเกาะแสมสาร

จุดน้ำตื้นและจุดน้ำลึก

 

รอบเรือให้บริการ

เวลา 6.00 น. - 9.00 น.

เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

เวลา 12.00 น. - 15.00 น.

เวลา 15.00 น. - 18.00 น.

หมายเหตุ: เรือเข้าออกตามเวลา กรุณามาก่อนเวลา 15 นาที

 

อัตราค่าบริการเรือเหมาลำ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา/ลำ

เดินทาง 1-6 ท่าน

3,500 บาท

ท่านที่ 7 ขึ้นไป

เพิ่ม 600 บาท

เด็ก 5 ปีขึ้นไป

เพิ่ม 600 บาท

เด็กต่ำกว่า 5 ปี

เพิ่ม 400 บาท

หมายเหตุ: สุนัขและแมวสามารถขึ้นเรือได้

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1.เรือสปีดโบ๊ท เหมาลำส่วนตัว 1 เครื่องยนต์
2.แว่นดำน้ำ ชูชีพ หน้ากากดำน้ำ
3.น้ำดื่มระกว่าทริป
4.ประกันอุบัติเหตุ
5.บริการถ่ายรูปใต้น้ำไม่จำกัดจำนวนภาพ

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าเดินทาง ไปจุดนัดหมายขึ้นเรือ 
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการที่ระบุ
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าใช้พื้นที่เขตอนุรักษ์เกาะแสมสาร
5.ค่าทิปกัปตันเรือ ขึ้นอยู่กับการให้บริการ
6.ค่าบริการจอดรถคันละ 50 บาท
7.ค่าบริการอาบน้ำท่านละ 10 บาท
8.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) 
และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ

การจองและสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก และ เลื่อน การเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี
2. หากท่านต้องการเลื่อนทริป กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันเดินทาง สามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง
3. หากท่านแจ้งเลื่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน