แพ็กเกจ ดำน้ำ เกาะกูด 3 วัน 2 คืน Koh Kood Paradise Resort รวมรถตู้ปรับอากาศ

  Code : QQWTTRD-PK009
  แพ็กเกจ : ไทย
  เส้นทาง : ตราด
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ ดำน้ำ เกาะกูด 3 วัน 2 คืน Koh Kood Paradise Resort รวมรถตู้ปรับอากาศ

ราคาเริ่มต้น
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ

 • Koh Kood Paradise Resort-Superior Garden View Twin Bed (ตัวตึก)
 • Koh Kood Paradise Resort-Superior Partial Seaview Twin Bed (ตัวตึก)
 • Koh Kood Paradise Resort-Beach Front Villa
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
2-3 ท่าน
10,490
4-5 ท่าน
8,490
6-7 ท่าน
7,690
8-9 ท่าน
7,390
กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ตราด – ท่าเรือ - เกาะกูด

06.00 น.

รับท่าน ณ จุดนัดหมาย  ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ(โดยมีพนักงานขับรถ)

13.00 น.

ลูกค้าเดินทางถึง ท่าเรือ เกาะกูด  จังหวัดตราด กรุณาเช็คอิน ก่อนเรือออกเดินทาง 30 นาที

14.20 น.

เรือเฟอร์รี่ออกเดินทางจากท่าเรือไปยัง เกาะกูด ฉายาอัญมณีแห่งท้องทะเลตะวันออก

15.30 น.

ถึง ท่าเรือ(เกาะกูด) รถรับลูกค้าทุกท่านเดินทางเข้าพักตามรีสอร์ท

เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

นำท่านเข้าพักที่ Koh Kood  Paradise Resort

 

วันที่ 2

 กิจกรรมดำน้ำ ดูปะการัง หมู่เกาะรัง         

 เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องที่พัก (มื้อที่1)

 

รถมารับไปลงเรือ ดูปะการัง หมู่เกาะรัง หรือ เกาะแรด ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  ในกรณีมีคลื่นลม อาจเปลี่ยนการดำน้ำเป็นเกาะแรด           

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน Box Set (มื้อที่2)

 

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนพร้อมอิสระกิจกรรมตามอัธยาศัย

พัก

Koh Kood  Paradise Resort

 

วันที่ 3

เกาะกูด-ท่าเรือ-กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องที่พัก (มื้อที่3)

 

จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนชมความงามของชายหาดตามอัธยาศัย

10.00น.

เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

11.00น.

นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือ

12.00น.

นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่ท่าเรือ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง)

13.10น.

พนักงานขับรถรับท่านจากท่าเรือ เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

17.30น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

 

 

โปรแกรมและการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

การเดินทางเข้าจังหวัดตราด ต้องมีเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้

 1. เอกสารแสดงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือ Johnson & Johnson 1 เข็ม เป็นเวลา 14 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. ผลการตรวจยืนยันโดยแพทย์ว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ ด้วยวิธี ATK ระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง (กรณีผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 12 ปี ให้ยึดผลของผู้ปกครอง)

3.เอกสารใบรับรองแพทย์ยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 โดยรักษาหายแล้วภายในระยะเวลา 90 วัน

*ต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากก่า

**ผลตรวจโควิด-19 ต้องมีการรับรองจากแพทย์ของโรงพยาบาล หรือ คลินิก เท่านั้น

***ยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ณ ท่าเรือข้ามเกาะทุกเกาะ

อ้างอิงจาก คำสั่งจังหวัดตราดที่ 2122/2564 เรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 21

Superior Garden View Twin Bed (ตัวตึก)

อัตราค่าบริการเริ่มต้น (บาท/ท่าน)

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาแพ็กเกจ ท่านละ

8 - 9 ท่าน

7,390

6 -7 ท่าน

7,690

4 - 5 ท่าน

8,490

2 - 3 ท่าน

10,490

(1 ห้อง พักได้ 2 ท่าน) *กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ชำระเพิ่ม 2,000 บาท/ห้อง

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท

 

Superior Partial Seaview Twin Bed (ตัวตึก)

อัตราค่าบริการเริ่มต้น (บาท/ท่าน)

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาแพ็กเกจ ท่านละ

8 - 9 ท่าน

7,990

6 - 7 ท่าน

8,390

4 - 5 ท่าน

8,990

2 - 3 ท่าน

10,990

(1 ห้อง พักได้ 2 ท่าน) *กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ชำระเพิ่ม 2,000 บาท/ห้อง

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500 บาท

 

Beach Front Villa

อัตราค่าบริการเริ่มต้น (บาท/ท่าน)

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาแพ็กเกจ ท่านละ

8-9 ท่าน

10,990

6-7 ท่าน

11,390

4-5 ท่าน

11,990

2-3 ท่าน

13,990

(1 ห้อง พักได้ 2 ท่าน) *กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ชำระเพิ่ม 2,000 บาท/ห้อง

พักเดี่ยวเพิ่ม 6,500 บาท

 

กรุณาเชคห้องว่างก่อนทำการจอง

**หมายเหตุ : ยกเว้นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ Long Weekend  กรุณาสอบถาม**

**รถตู้นั่งคันละไม่เกิน 9 ท่าน**

รายละเอียดและเงื่อนไข


อัตราบริการนี้รวม
1.รถตู้พร้อมพนักงานขับรถรับ-ส่ง กรุงเทพฯ-ท่าเรือ(ตราด)-กรุงเทพฯ
2.ค่าที่พักที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน  จำนวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจข้างต้น  พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ (1 ห้อง พักได้ 2 ท่าน) 
3.ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
5.ค่าเรือข้ามไปเกาะกูด    
6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไม่รวมประกันสุขภาพ  ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
2.ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3.ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
4.ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
5.ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน  เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
**โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***