ตั๋วเข้าชมฟาร์มกัญชา ”รักษ์จัง”

  Code : QQQQNMA-PK001
  แพ็กเกจ : ไทย
  เส้นทาง : นครราชสีมา
  ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
 • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

  ไฮไลท์ :

  ตั๋วเข้าชมฟาร์มกัญชา ”รักษ์จัง”

ราคาเริ่มต้น
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ

 • บัตรผ่านประตูเข้าชมฟาร์มกัญชา ”รักษ์จัง
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่
1,590
กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

☑ ชมฟาร์มกัญชารักษ์จัง ชมต้นกัญชาตัวจริง...เสียงจริง
☑ การเยี่ยมชม กระบวนการผลิตและแปรรูปกัญชา 
☑ การฝึกทำอาหารทีมีส่วนปรุงผสมกัญชา
☑ อาหารกลางวันภายในฟาร์ม
☑ ร่วมทำกิจกรรม Work Shop ภายในฟาร์ม 
☑ ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพร
☑ พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร..ปรึกษาฟรี!!
☑ พิเศษ...รับประทานอาหารเลิศรสที่มีส่วนผสมใบกัญชาขนานแท้

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการเยี่ยมชมแปลงกัญชา Cannabis Pass
1. ข้อห้าม/ข้อปฏิบัติ การเยี่ยมชมแปลงกัญชา
1.1 ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าเยี่ยมชม ให้แสดงบัตรประชาชนทุกครัง้ ก่อนเข้า พร้อม
สำเนาบัตรประชาชนให้ทางฟาร์มจัดเก็บเป็นหลักฐานการเข้า - ออก พร้อมทัง้ เซ็นชื่อเข้าและออกทุกครั้ง
1.2 สวมชุดที่สถานที่จัดเตรียมให้
1.3 ห้ามนำต้นกัญชา กัญชงออกนอกสถานที่
1.4 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าภายในโรงปลูกกัญชา
1.5 ไม่อนุญาตให้ หญิงตัง้ ครรภ์เข้าเยี่ยมชมฟาร์มทุกกรณี
1.6 ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามนำแอลกอฮอล์เข้าภายในโรงปลูกกัญชา
1.7 ไม่อนุญาตให้นำอาหารเครื่องดื่มเข้าภายในโรงปลูกกัญชา
1.8 ห้ามเด็ด หรือสัมผัสและทำลาย ต้นกัญชา กัญชง โดยเด็ดขาด
ให้ผู้เยี่ยมชมแปลงกัญชาทุกท่านถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เนื่องจากแปลงกัญชายังเป็น
สถานที่ปลูกกัญชาซึ่งจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 หรือให้เป็นไปตามมาตรการการเข้าชมกัญชาและกัญ
ชง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ ในข้อบังคับดังกล่าว ขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือ

ขั้นตอนการลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม “Cannabis Pass”
เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา - กัญชง
1. การลงทะเบียนต้องทำการจองล่วงหน้าก่อนวันเข้าชมแปลงกัญชาเป็นเวลา 7 วัน โดยซอฟต์แวร์
แอปพลิเคชัน่ ระบบงานคอมพิวเตอร์ Platform โปรแกรม โปรแกรมที่ใช้งานบนอุปกรณ์ Smart Phone และ
ระบบอื่นๆ ที่ใช้งานเกี่ยวข้องกับโครงการ รองรับการชำระเงินผ่าน Payment Gateway รวมทัง้ ระบบการสัง่ งาน
และเช็คสถานะผ่านแอปพลิเคชัน่ หรือสแกน QR Code กับทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
เป็นศูนย์กลางการกระจายตัว๋ ร่วมกับมาตรการควบคุมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีหลักฐานแนบ ดังนี้
1.1 ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
1.2 มีผลรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- ผลรับรองการฉีดวัคซีน
- ผลตรวจแบบ RT- PCR
- ตรวจหาเชื้อโควิดแอนติเจน (Covid-19 Antigen Test Program / ATK) จากสถานพยาบาล
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทำการจอง ผ่านระบบการจองตัว๋ ของสมาคม
ธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) หรือตัวแทนจำหน่ายของสมาคมเท่านั้น
3. กรอกรายระเอียดต่างๆ ให้ครบ และตรวจสอบข้อมูลรายการ และดำเนินการชำระเงิน ตามช่องทางที่
กำหนด แล้วกด "ส่งรายละเอียดการจอง" หลังจากนั้นระบบจะนำท่านสู่หน้าของการชำระเงิน
4. ระบบจะออกเอกสารยืนยันการจอง พร้อมชำระเงินก่อนออกเลขตัว๋ ให้ท่านผ่านช่องทาระบบและออก
เลขหรือรหัส เพื่อให้ท่านนำหลักฐานมาแสดงในวันที่จะเข้าชมแปลงกัญชาตามจุดนั้นๆ
5. ภายหลังระบบจะทำการยืนยันการชำระเงินจากท่านแล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมลอีกครั้งเพื่อรับ
E-Ticket “Cannabis Pass” ซึ่งเป็นตัว๋ ยืนยันการจอง สำหรับยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่ท่านเดินทางเข้าชม
อีเมล์ที่ท่านได้รับจะแสดงรายละเอียดการจองตามที่ท่านได้กรอกรายละเอียดไว้
6. เนื่องจากกัญชาและกัญชงยังมีการควบคุมช่อดอก เป็นสารเสพติดประเภท 5 การเข้าชมแปลงกัญชา
ทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรการการควบคุมของสาธารณสุขเท่านั้น
7. เนื่องจากต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้สนใจศึกษาดูงานมีความจำเป็นจะต้องมีผล
รับรองการฉีดวัคซีน เข็ม 2 นานมากกว่า 14 วัน หรือมีผลตรวจแบบ RT- PCR และจำนวนคนเพื่อนัดวันและ
เวลาเข้าชม ให้เป็นไปตามมาตรการ การควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข