แพ็กเกจ CLUB MED PHUKET 3 วัน 2 คืน

  • GQHKTBS-PK02
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ภูเก็ต
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจ CLUB MED PHUKET 3 วัน 2 คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 7,800
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
DAY 1  
xx.xx น. ลูกค้าทำการเช็คอินด้วยตัวเอง ณ สนามบินดอนเมือง หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ (ตามสายการบินที่ลูกค้าเลือก)
xx.xx น. ออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน............ เที่ยวบิน............
xx.xx น. ถึงสนามบินภูเก็ต รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นพบเจ้าหน้าที่รีสอร์ทตรงประตูทางออก ถือป้ายในนาม “CLUB MED PHUKET” นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศชมเมืองภูเก็ต มนต์เสน่ห์เมืองอันดามัน (กรณีจองรถรับ-ส่ง) ตลอดการเดินทาง เมื่อถึง CLUB MED PHUKET เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่านด้วยน้ำดื่ม และผ้าเย็น จากนั้นเช็คอิน ณ เคาเตอร์รีสอร์ทและพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมความงดงามของรีสอร์ทที่ได้รับการตกแต่งสวยงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีสไตล์การออกแบบที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ปลูกสร้างโดยใช้ไม้สักและหินอ่อนผสมกลิ่นไอของ “เซน” ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น ทำให้รู้สึกประทับใจและผ่อนคลายแกผู้มาเยือน
กลางวัน เดินเล่นบริเวณชายหาดส่วนตัวของ รีสอร์ท หรือร่วมกิจกรรมภายในรีสอร์ท อาทิ กอล์ฟ, Flying trapeze, มวยไทย, โยคะ, ยิงธนู, ดำน้ำตื้น(ติดต่อเคาเตอร์รีสอร์ท), วอลเลย์บอลชายหาด, สควอช, เทนนิส, ปิงปอง, บาสเกตบอล........
 ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร มาเมือง(MAMUANG) สไตล์นานาชาติ
 20.15 น. ชมการแสดงโชว์สุดอลังการ โดยทีม G.O นานาชาติ สนุกสนานทุกค่ำคืน ที่ Theatre
 22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ สังสรรค์สนุกสนานชมดนตรีที่บาร์ Sanook Bar บริการเครื่องดื่ม 100 กว่าชนิดพร้อมเสิร์ฟแบบไม่จำกัด
DAY 2  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร มาเมือง(MAMUANG)สไตล์นานาชาติ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือร่วมกิจกรรมภายในรีสอร์ท อาทิ กอล์ฟ,มวยไทย, โยคะ,Flying trapeze, ยิงธนู, ดำน้ำตื้น(ติดต่อเคาเตอร์รีสอร์ท), วอลเลย์บอลชายหาด, สควอช, เทนนิส, ปิงปอง, บาสเกตบอล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ITARA
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร มาเมือง(MAMUANG) สไตล์นานาชาติ
20.15 น.
ชมการแสดงโชว์สุดอลังการ โดยทีม G.O นานาชาติ สนุกสนานทุกค่ำคืน ที่ Theatre
22.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ สังสรรค์สนุกสนานชมดนตรีที่บาร์ Sanook Bar บริการเครื่องดื่ม 100 กว่าชนิดพร้อมเสิร์ฟแบบไม่จำกัด
DAY 3
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร มาเมือง(MAMUANG) สไตล์นานาชาติ
10.00 น.
สมควรแก่เวลาเช็คเอ้าท์ เตรียมสัมภาระเดินทางสู่สนามบิน (ท่านสามารถฝากสัมภาระได้ที่รีเซปชั่น)
12.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร มาเมือง(MAMUANG) สไตล์นานาชาติ
xx.xx น. ออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
xx.xx น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน....... เที่ยวบินที่.........
xx.xx น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
รายละเอียดและเงื่อนไข

การสำรองที่นั่ง
1. กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ชำระค่าทัวร์ยอดเต็ม ตามรูปแบบห้องที่ต้องการจะเข้าพัก
3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1. หลังจากทำการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ต้องการยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถคืนเงินได้ ทุกกรณี

เงื่อนไขการเดินทาง
1. แพ็คเกจข้างต้นเป็นราคาต่อท่าน สำหรับเข้าพักห้องละ 2-3 ท่าน และ ใช้ได้เมื่อเข้าพักอย่างน้อย 2 คืนขึ้นไป ตามวันและเวลาที่กำหนด
2. การยืนยันการจองขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง ณ ขณะนั้น และไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
3. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
8. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
9. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
10. พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
11. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
13. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
14. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
16. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
17. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ
18. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น