มนต์เสน่ห์กุ้ยโจว ท่องเวนิชตะวันออก เมืองโบราณเจิ้นหยวน 6 วัน 5 คืน โดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น (CZ)

  • ทัวร์ : China [ จีน ]
  • เที่ยวเมือง : Guizhou (มณฑลกุ้ยโจว)
  • สายการบิน : China Southern Airlines
  • Code : GQ1KWE-CZ002
  • ประเภททัวร์ : ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อป | น้ำตกหวงกว่อซู่ | หมู่บ้านแม้วพันครอบครัว | เมืองโบราณเจิ้นหยวน | หมู่บ้านโถ่วเล่อแปะก๊วยพันปี | สวนเฉียนหลิงซาน | วัดหงฝู
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
22 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562
23,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

12 ก.ย. 2562 - 17 ก.ย. 2562
22,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหยาง (สนามบินกุ้ยหยางหลงต้งเป่าอินเตอร์เนชั่นเนล) (CZ8370:19.05 -23.10 น.)

16.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความ สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
19.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินกุ้ยหยางหลงต้งเป่าอินเตอร์เนชั่นเนล เมืองกุ้ยหยาง เมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจว โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ8370
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินกุ้ยหยางหลงต้งเป่าอินเตอร์เนชั่นเนล เมืองกุ้ยหยาง เป็นเมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจว อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบกึ่งมรสุมเขตร้อน ไม่สามารถเห็นฤดูทั้ง 4 ได้อย่างชัดเจน ปราศจากฤดูหนาวที่หนาวจัดและฤดูร้อนที่ร้อน ช่วงหน้าร้อนของจีน อากาศในท้องที่ต่างๆร้อนมาก แต่พอเข้าถึงตัวเมืองกุ้ยหยางที่นี่กลับร่มเย็น รู้สึกอากาศสดชื่นเย็นสบายมาก ได้ยินเสียงร้องของวิหกนกน้อย เห็นต้นไม้ดอกหญ้าเขียวชอุ่ม กุ้ยหยางจัดเป็นเมืองตากอากาศเมืองหนึ่ง มีเอกลักษณ์ และมีคำขวัญว่า "กุ้ยหยางหลากหลายสีสัน มนต์เสน่ห์แห่งกุ้ยหยาง เมืองแห่งป่าไม้ และเมืองตากอากาศ"
ที่พัก โรงแรม GUIYANG HR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2

กุ้ยหยาง – อันซุ่น – น้ำตกหวงกว่อซู่(รวมรถแบตเตอรี่) – เทียนซิงเฮียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอันซุ่น (Anshun) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่กลายเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา น้ำตกขนาดใหญ่ และถ้ำที่อยู่โดยรอบเมือง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุดในกุ้ยโจวอีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม น้ำตกหวงกว่อซู่ (รวมรถแบตเตอรี่) น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ถ้าท่านไม่ได้ไปน้ำตกหวงกั่วซู่ ท่านยังไปไม่ถึงกุ้ยโจว “ปัจจุบันน้ำตกแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวมณฑลกุ้ยโจว เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย น้ำตกหวงกั่วซู่ มีความสูง 74 เมตร กว้าง 81 เมตร ถ้ำหลังม่านน้ำตกมีความยาว 134 เมตร นิยายปรัมปรากล่าวถึงที่มาของน้ำตกแห่งนี้ว่า มีทางช้างเผือกได้พาดผ่านมาในบริเวณนี้ ทำให้แผ่นดินแตกแยกออกเป็นหน้าผาใหญ่ เกิดเป็นน้ำตกหวงกั่วซู่และน้ำตกใหญ่น้อยในบริเวณใกล้เคียง เมื่อทางช้างเผือกได้พาดผ่านไปแล้ว สะเก็ดดาวบนฟากฟ้าได้ตกลงมากลายเป็นป่าหินบนสระน้ำใส (ป่าหินเล็ก)

นำท่าน ชมเขตท่องเที่ยวใหม่ “สะพานข้ามดวงดาว” (เทียนซิงเฉียว) เดินสะพานข้ามดาวชม “มินิป่าหิน ” สวนป่าหินธรรมชาติขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำใต้ดิน หินก้อนที่นำมาเรียงเป็นสะพานจะระบุวันเดือนปี ค้นหาก้อนหินที่ตรงกับวันเดือนปีเกิดของท่านให้เจอแล้วอธิษฐานขอพรกับดวงดาว นำชมสวนหย่อมธรรมชาติ ชมถ้ำเทียนเฉียว และสะพานฟ้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม WAN XIANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3

อันซุ่น – ผานโจว – หมู่บ้านโถ่วล่อ(แปะก๊วยพันปี) – เมืองโบราณชิงหยัน – กุ้ยหยาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองผานโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือ เมืองฮอกอร์ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 20 องศา เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการท่องเที่ยว และคมนาคม
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ หมู่บ้านโถว่เล่อ (Tuole Village) หมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตตำบลสื้อเฉียวเจิ้น ตำบลเล็กๆที่มีพื้นที่ประมาณ 58.5 ตารางกิโลเมตร ในเขตอำเภอผานสุ่ย เมืองลิ่วผานสุย (Liupanshui) 1 ใน 9 เมืองสำคัญของ มณฑลกุ้ยโจว (Guizhou) นับเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องให้เป็น หมู่บ้านแปะก๊วยพันปี (One-Thousand-Ginkgo-Tree Village) เนื่องจากหมู่บ้านถูกล้อมรอบไปด้วยต้นแปะก๊วยโบราณกว่า 1,200 ต้น และแต่ละต้นก็มี อายุกว่า 500ปี ไปจนถึง 1,000 ปี ส่วนใหญ่มีอายุกว่า 300 ปีขึ้นไป และต้นที่มีอายุมากที่สุดคือ 1,500 ปี มีความสูงถึง 10 เมตร ชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่า "คุณทวด" เนื่องจากเป็นราชาแห่งต้นแปะก๊วยโบราณ คนในหมู่บ้านโถ่วเล่อแห่งนี้อยู่กับ ต้นแปะก๊วยด้วยความรักความผูกพัน หมู่บ้านโถ่วเล่อได้รับการคัดเลือกให้เป็น หมู่บ้านที่มีระบบนิเวศที่ดีระดับชาติ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้บนต้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองงดงามตระการตา

นําท่านชม เมืองโบราณชิงหยัน (Qingyan) หนึ่งในสี่เมืองโบราณในกุ้ยโจวตั้งอยู่ในเขตชานเมืองทางใต้ของเมืองกุ้ยหยางสร้างขึ้นในราชวงศ์หมิง และเดิมเป็นป้อมปราการทางทหาร อาคารโบราณในเมืองโบราณได้รับการออกแบบอย่างประณีตและสร้างขึ้นอย่างประณีตในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเมืองนี้มีผู้คนมากมายรวมถึงผู้มีชื่อเสียงโจวเอินไหลเมืองนี้มีโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์เช่นคําสอนและซากปรักหักพังเคยเป็นหนึ่งในโรงเรียนการย้ายถิ่นทางตะวันตกของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงในช่วงสงครามต่อต้านญี่ปุ่น ในเดือนกันยายนปี 2005 จุดชมวิวเมืองโบราณชิงหยัน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในประเทศจีนในโครงการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมในปี 2010 และในวันที่25 กุมภาพันธ์ 2017 เมืองโบราณแห่งนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติ 5A อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม GUIYANG HR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4

กุ้ยหยาง – ซีเจียง – หมู่บ้านแม้วซีเจียงพันครอบครัว (ชมการแสดงโชว์เต้นรำ) – ขายหลี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแม้วซีเจียง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "หมู่บ้านแม้วพันครอบครัว" ซึ่งมีผู้คนอยู่อาศัยประมาน 7,000 คน หมู่บ้านนี้ตั้งอาศัยอยู่ในเทือกเขาแม้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเหลยซาน มณฑลกุ้ยโจว มีเอกลักษณ์และความโด่ดเด่นในเรื่องประเพณีท้องถิ่นและรวมไปถึงลักษณะบ้านโบราณ โดยบ้านจะยกพื้นตั้งเรียงรายกันอยู่ตามแนวภูเขาที่ค่อยๆ ขึ้นไป มีความสง่างามเป็นพิเศษท่ามกลางธรรมชาติ ป่าเขียวขจี ทิวทัศน์เรือกสวนไร่นา บ้านพักโบราณ และเอกลักษณ์ประเพณี เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งจีนและต่างประเทศ ซึ่งชาวแม้วถือเป็น 1 ใน 56 ชนเผ่าทั่วเมืองจีนและเป็นเผ่าที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม โดดเด่นเป็นอันดับต้นๆของจีนอีกด้วย ให้ท่านเดินสำรวจบ้านเรือน ลัดเลาะเข้าตรอกซอยที่เต็มไปด้วยบ้านไม้โบราณที่สร้างสูงเพียง 2-3 ชั้น ด้วยใช้วิธีการเข้าลิ่มไม้ ไม่ตอกตะปูแม้แต่ตัวเดียว หลังคากระเบื้องทรงจั่วสูง ลักษณะแบบเก๋งจีน มีทั้งเปิดเป็นร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกอย่างร้านเครื่องเงิน เครื่องประดับที่ทำจากเงินแท้ 99.9% เป็นต้น

นำท่าน ชมโชว์การแสดงเต้นรำ ของชนเผ่าเหมียวจู๋(ม้ง) การแสดงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องประเพณีวัฒนธรรม ชาวแม้วจะใส่ชุดพื้นเมืองมาร่ายรำ ร้องเพลงต้อนรับแขกผู้มาเยือน พร้อมรินเหล้าขาวหรือเหล้าท้องถิ่นใส่จอกที่ทำจากเขาควายหรือจอกเครื่องปั้นดินเผาให้ดื่มถึง 12 ด่าน ซึ่งอาจจะทำให้คุณเมาเหมือนไอ้หนุ่มมัดเมาแบบไม่รู้ตัว รวมถึงเพลินเพลินกับการแสดง

หมายเหตุ : กรณีที่โชว์ปิดไม่ทำการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่เงินคืน และไม่เปลี่ยนแปลงรายการใดๆทดแทน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองขายหลี่ เขตปกครองตนเองชนชาติม้งและเฉียนตงหนานมณฑลกุ้ยโจวได้รับการขนานนามว่าเป็น อาณาจักรแห่งขุนเขา มีพื้นที่เพาะปลูกชาเป็นอันดับ 1 ของจีน ชาที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นชาเขียว ชาตูหยุนเหมาเจียน หรือชาเหมาเจียนของเมืองตูหยุน เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชาจีน ยังเป็นแหล่งผลิตใบยาสูบ เป็นอันดับ 2 ของจีน รองจากมณฑลยูนนาน เป็น 1 ใน 4 แหล่งผลิตสมุนไพรจีนใหญ่ที่สุดของจีน ยังเป็นแหล่งผลิตเหล้ายี่ห้อเหมาไถ ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของจีน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม ZONG HENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5

ขายหลี่-เมืองโบราณเจิ้นหยวน(รวมค่าล่องเรือ) – อุทยานชิงหลงต้ง(ถ้ำมังกรเขียว) – กุ้ยหยาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเจิ้นหยวน เขตเฉียนต้งหนาน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกุ้ยโจว ล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำอันงดงามเมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาภูมิประเทศที่งดงามสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชนเผ่า นำท่านล่องเรือชมความงามของเมืองโบราณเจิ้นหยวน
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม อุทยานซิงหลงต้ง หรือถ้ำมังกรเขียว ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ถือเป็นสถานที่ที่มีฮวงจุ้ยดีเลิศ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางด้านศาสนา ภายในถ้ำประกอบด้วยเรื่องราวของพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ โดยตั้งรวมกันไว้แต่ละจุดอย่างลงตัว เช่น ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ เตียงนอนหินจางซานฟง ผู้ริเริ่มไทเก๊ก ศาลเจ้าเสนาบดีเหวินเทียนเสียงแห่งราชวงศ์ซ่งใต้ที่สร้างจากสมาคมมณฑลเจียงซี(กังใส) ศาลเจ้าอาจารย์ขงจื๊อที่แกะสลักด้วยไม้เก่าแก่เส้นสีทอง เป็นต้นบนถ้ำมังกรเขียวยังมีจุดชมวิว เมืองโบราณเจิ้นหย่วนแบบพาโนรามา ที่คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศความงดงามยามพระอาทิตย์ตก และในยามค่ำคืนมีกิจกรรมล่องเรือสัมผัสความหนาวและชมแสงสียามค่ำคืนของเมืองโบราณเจิ้นหย่วน ที่บ้านเรือนแต่ละหลังได้ประดับประดาด้วยโคมไฟสีแดง สวยงามตระการตา

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหยาง เป็นเมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจวที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีภูมิอากาศเป็นแบบกึ่งมรสุมเขตร้อน ไม่สามารถเห็นฤดูทั้งสี่ ได้อย่างชัดเจน ปราศจากฤดูหนาวที่หนาวจัดและฤดูร้อนที่ร้อน ช่วงหน้าร้อนของจีน อากาศในท้องที่ต่างๆร้อนมาก แต่พอเข้าถึงตัวเมืองกุ้ยหยางที่ร่มเย็น รู้สึกอากาศสดชื่นเย็นสบายมาก ได้ยินเสียงร้องของวิหกนกน้อย เห็นต้นไม้ดอกหญ้าเขียวชอุ่ม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม GUIYANG HR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 6

สวนเฉียนหลิงซาน – วัดหงฝู – กุ้ยหยาง(สนามบินกุ้ยหยางหลงต้งเป่า อินเตอร์เนชั่นเนล) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ8369 :15.50-17.50 น.)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม สวนเฉียนหลิงซาน ซึ่งเป็นสวนที่มีส่วนประกอบของฮวงจุ้ยที่ยอดเยี่ยม เช่น ป่าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ สิ่งก่อสร้างโบราณ และ ประเพณีท้องถิ่น รวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็น ภูเขาอันดับ 1 แห่ง เชียนหนาน

นำท่านชม วัดหงฝู (Hongfu Temple) วัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองกุ้ยหยางและมีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดในมณฑลกุ้ยโจว ตัววัดตั้งอยู่บริเวณสวนเฉียนหลิง (Qianling Park) ห่างจากตัวเมืองกุ้ยหยางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 1.5 กิโลเมตร บรรยากาศโดยรอบค่อนข้างเงียบสงบสมกับการเป็นวัดเซน วัดหงฝูตั้งอยู่ในวงล้อมของธรรมชาติ สำหรับชื่อวัด หงฝู ความหมายก็คือ การพัฒนาจิตใจของพุทธองค์เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษย์ ทำให้ชื่อเสียงของวัดยิ่งเป็นที่รู้จักกันมาขึ้นในกุ้ยหยางและได้รับการประกาศให้เป็นสมบัติสำคัญทางวัฒนธรรมของชาติ บริเวณประตูทางเข้าวัดมี หอกลองและหอระฆัง ขนาบทั้งสองข้าง ระฆังสำริดมีน้ำหนักกว่า 1.5 ตันเลยทีเดียว ภายในวิหารหลักเรียกว่า วิหารกษัตริย์สวรรค์ (Heavenly King Hall) มีรูปปั้นพระศรีอริยเมตไตรยและจาตุมหาราชิกาทั้งสี่ประดิษฐานอยู่ด้วยกัน วิหารรองของวัดคือ วิหารโพธิสัตว์ (Bodhisattva Hall) ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม 32 กรที่งดงามมาก ส่วนวิหารสุดท้ายคือ วิหารมหาวีระ (Mahavira Hall) ภายในมีรูปปั้นพระศรีศากยมุนีทองคำและ 18 อรหันต์ นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังถูกจัดแต่งอย่างสวยงามด้วยสระน้ำและน้ำพุซึ่งมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ตรงกลาง
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกุ้ยหยางหลงต้งเป่า อินเตอร์เนชั่นเนล
15.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น เที่ยวบินที่ CZ8369
17.50 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ 1,650 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทำการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2 ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท
ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง)
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาวเท่านั้น]
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. ใบอนุญาตการทำงาน
4. หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับร้านที่แปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,125 บาท

[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้]

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1. กระเป๋าเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,650 บาท
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
4. ค่าทำหนังสือเดินทาง
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป