Expecting Osaka Urashima 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

  • ทัวร์ : Japan [ ญี่ปุ่น ]
  • เที่ยวเมือง : Osaka (โอซะกะ)
  • สายการบิน : Thai Airways International
  • โดย : คาฟ เจอร์นี่ - 11/10306
  • รหัสโปรแกรม : T4166
  • Code : QQKF-KJP120611-TG
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
- ทัวร์เส้นทางใหม่ สัมผัสสไตล์และวิถีชีวิตญี่ปุ่นอย่างแท้จริง - พิเศษ !!! พัก Urashima Hotel ที่พักออนเซนติดทะเล รีสอร์ทส่วนตัวใหญ่ที่สุด และมีบันไดเลื่อนยาวที่สุดของญี่ปุ่น - อาหารหลากหลายเมนู ทั้งเซ็ทเมนูย่างอาหารทะเลสดๆ โคเซกิ ปิ้งย่างยากินิคุ ชาบู ชาบู บุฟเฟต์ อินเตอร์บุฟเฟต์ (แร่ปลาทูน่าให้ชมและชิมสดๆ)
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
25 ก.ค. 2565 - 30 ก.ค. 2565
59,999
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
01 ส.ค. 2565 - 06 ส.ค. 2565
61,999
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
24 ส.ค. 2565 - 29 ส.ค. 2565
61,999
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
02 ก.ย. 2565 - 07 ก.ย. 2565
59,999
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
21 ก.ย. 2565 - 26 ก.ย. 2565
59,999
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
11 ต.ค. 2565 - 16 ต.ค. 2565
59,999
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
20 ต.ค. 2565 - 25 ต.ค. 2565
59,999
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
23.59 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG622 (23:59-07:30(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.31 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
วันที่ 2

โอซาก้า-คันโจการัน-เอ็นเก็ทสึ-ฮาชิกุยอิวะ-อุระชิมะ

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาโคยะ(Koyasa) ทางพุทธศาสนาของญี่ปุ่นอายุกว่า 1,200 ปี ชมวัดดันโจการัน(Danjo Garan) ซึ่งวัดนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาบนเขา พระคูไคสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกบนเขาโคยะ เมื่อผ่านประตูกลางมาแล้วจะเห็นคอมปงไดโด เจดีย์สีแดงสดใสหลังใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของดันโจการัน และยังเป็นจุดรับพลังเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู หม้อร้อนแบบญี่ปุ่น)

ผ่านชมเกาะที่มีช่องตรงกลางเอ็นเก็ทสึ(Engetsuto Island) ที่ตั้งอยู่ในอ่าวชิราฮามะ(Shirahama) หรือที่เรียกเป็นทางการว่า ทาคาชิมะ เป็นเกาะหินกรวดหินทรายตั้งอยู่โดดๆกลางทะเล ความพิเศษของเกาะก็คือช่องโหว่ะตรงกลางซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของคลื่นลมทะเล เมื่อมองจากด้านบนเหมือนมีสะพานเชื่อมติดกันโดยวัดความยาวจากเหนือจรดใต้ 130 เมตร สูง 25 เมตร ยามเย็นพระอาทิตย์เคลื่อนผ่านเกาะแห่งนี้ในบางเดือนจะมองเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านรูตรงกลางเกาะพอดี เป็นภาพที่น่าประทับใจ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชิระฮะมะเลยทีเดียว

นำชมความงามตามธรรมชาติอันลี้ลับของบรรดาโขดหินที่ตั้งเรียงราย ทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ที่มีรูปร่างแตกต่างกันไปทอดตัวยาวเป็นเส้นตรงประมาณ 850 เมตร ทำให้มองดูคล้ายสะพาน เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่นักถ่ายภาพนิยมมาถ่ายกัน สมควรแก่เวลานำท่านไปยังท่าเรือ เพื่อลงเรือข้ามไปยังที่ ไฮไลท์!!! พักโรงแรมในระดับตำนานบนเกาะส่วนตัว เป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ไม่ว่าจะเป็นออนเซ็น ร้านขายของที่ระลึก ร้านเกมส์ ร้านนวด มินิมาร์ทในตัวโรงแรม ห้องคาราโอเกะ และยังมีบันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นที่สามารถขึ้นไปชมวิวบนผาด้านหลังของทางโรงแรมได้อีกทั้งยังมีสุดยอดออนเซ็นที่แช่ไปพร้อมๆ กับเห็นวิวมหาสมุทรแปซิฟิค เพราะออนเซ็นของโรงแรมนี้จะอยู่ในถ้ำหิน ท่านจะได้เปิดประสบการณ์แช่ออนเซ็นแบบฟังเสียงคลื่นทะเลไปด้วย ฟินกับบรรยายกาศญี่ปุ่นธรรมชาติได้จากโรงแรมแห่งนี้
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (อินเตอร์บุฟเฟ่ต์)

พบกับการแล่ปลาทูน่าให้ชม และชิมกันสดๆ ภายในห้องอาหารด้วย
ที่พัก พักที่ Hotel Urashima หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว http://www.hotelurashima.co.jp/en/
วันที่ 3

นะชิคุตซึอุระ-น้ำตกนันจิ-วัดเซกันโทจิ-เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำทุกท่านไปสัมผัสอากาศยามเช้าอันแสนสดชื่นของเมืองนะชิคุตซึอุระ(Nachi-Katsuura) ดินแดนแห่งมรดกโลก เส้นทางคุมะโนะ โคโด ซึ่งเป็นเสน่ห์แห่งธรรมชาติของญี่ปุ่นในสมัยโบราณอันเป็นแลนด์มาร์กของที่นี่น้ำตกนันจิ(Nachi Fall) สูง 133 เมตร ตกลงมาจากกลางป่าทึบดึกดำบรรพ์ เป็นน้ำตกที่ไหลต่อเนื่องชั้นเดียวที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ละอองของน้ำทำให้รู้สึกเย็นสบาย น้ำจากน้ำตกนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นยาอายุวัฒนะที่สามารถดื่มได้ บริเวณที่ใกล้กับน้ำตกมีวัดเซกันโทจิ(Seigantoji Temple) ที่งดงามมีเจดีย์สามชั้นสีแดง ตัดกับน้ำตก ช่างเป็นภาพที่งดงามลงตัว น้อยคนนั่นที่จะได้มาสัมผัสวัดท่ามกลางน้ำตกธรรมชาติแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนูย่างอาหารทะเลสดๆ มีทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา นานาชนิด (ห้ามพลาดกับเมนูสุดเด็ด กุ้งอิเสะ กุ้งตัวใหญ่สีแดง เนื้อแน่นเป็นกุ้งที่สามารถหาทานได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น ย่างโดยบรรดาคุณป้านักดำน้ำอะมะซัง

นำท่านเดินทางข้ามเกาะไปยังเกาะไข่มุกมิกิโมโตะ(Mikimoto Pearl Island) ในอ่าวโทบะ(Toba) ที่ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงไข่มุกแห่งแรกในโลก นอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์ไข่มุกที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับไข่มุกแล้วยังมีร้านค้าตามจุดต่างๆ อีกทั้งยังสามารถชมการดำน้ำโชว์โดยอามะในชุดสีขาวแบบดั้งเดิมเป็นการดำน้ำทะเล งมเก็บหอยมุกโดยไม่ใส่แท็งค์ด้วย และยังเลือกซื้อเครื่องประดับต่างๆ ที่ทำจากไข่มุกแท้ๆ ได้ที่โรงงานบนเกาะแห่งนี้
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม เป็นชุดอาหารไคเซกิ ที่ประกอบไปด้วยอาหารหลากหลายประเภทอาทิ ทอด นึ่ง ต้ม ย่าง เป็นต้น (เป็นอาหารตามฤดูกาล)
ที่พัก พักที่ Hotel Toba Seaside หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4

โทบะ-ศาลเจ้าอิเสะจิงกู-โอซาก้า-ชินไซบาชิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าชมศาลเจ้าอิเสะจิงกู(Ise Jingu Shrines) ศาลเจ้าใหญ่หนึ่งในสามของญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการบูรณะใหม่ทุกๆ 20 ปี ศาลเจ้าอิเสะเป็นศาลเจ้าสำคัญ และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของลัทธิชินโต มีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี สร้างเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของ อามาเทราสึ โอมิคามิ เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ หรือเทพีแห่งแสงสว่าง ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่สำคัญกับคนญี่ปุ่นมากๆ บรรยากาศที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสน มีมนต์ขลัง ศักดิ์สิทธิ์ ลึกลับ น่าค้นหา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เป็นเซ็ตหม้อต้มญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองโอซาก้า(Osaka) นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ(Shinsaibashi) แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อของโอซาก้าซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น มอลล์อย่าง Etoile Shinsaibashi และ Shinsaibashi Parco ร้านค้าแบรนด์สุดหรูตั้งแต่แบรนด์แฟชั่นมาไว-ไปไวอย่าง Uniqlo และ GAP ไปจนถึง Cartier และ Bulgari ร้านจำหน่ายนาฬิกาสุดหรูอย่าง Rolex และ Franck Muller และร้านค้าแบรนด์กีฬาอย่าง Adidas ให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอย สินค้ามากมาย บนถนนคนเดิน ชินไซบาชิ ที่มีทั้งร้านเครื่องสำอาง สินค้ามือสอง แบร์นดเนม ขนม ของฝาก ของที่ระลึกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก พักที่ Hotel Osaka หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5

โอซาก้า-วัดคิโยะมิสุ-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ปราสาทโอซาก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต(Kyoto) เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคตะวันตกของญี่ปุ่นที่เรียกว่า 'คันไซ' ก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงไปที่โตเกียว ซึ่งเป็นเมืองหลวงในปัจจุบัน เกียวโตเคยมีฐานะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมาก่อน เมืองเกียวโตเคยรุ่งเรืองในฐานะเมืองหลวงมากว่า 1,000 ปี ด้วยพื้นหลังทางประวัติศาสตร์เช่นนี้ จึงส่งผลให้เกียวโตมีวัด ศาลเจ้า สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้านอันมีเอกลักษณ์ เกิดและพัฒนาขึ้นเป็นจำนวนมาก จนได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมและทิวทัศน์เมืองเกียวโตที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวดังที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้

นำท่านชมวัดคิโยะมิสุ หรือ วัดน้ำใส(Kiyomizu) ตั้งอยู่บนเชิงเขาของด้านตะวันออกของเกียวโตซึ่งเป็นสถานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สุดในเกียวโต วัดคิโยะมิสุที่ตั้งอยู่บนหน้าผานั้นถูกรองรับด้วยเสาต้นซุงมากกว่าร้อยต้นเสมือนเวทีใหญ่ลอยอยุ่บนอากาศ ที่สามารถมองวิวทัศน์ของกรุงเกียวโตได้ จากที่นี่ ในตัวของวัดนั้นมีศาลเจ้าจิซูซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและชีวิตสมรส

นำท่านชมวัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง(Kinkakuji) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1397 โดยท่านโชกุนอะชิกะงะ โยะชิมิสึจากราชวงค์เหนือ-ใต้ เนื่องจากวัดนี้เคลือบด้วยชั้นทองทำให้ทุกคนรู้จักในชื่อวัดทอง ด้านหน้าของวัดนั้นมีสระน้ำซึ่งเมื่ออากาศดีเงาที่สระน้ำจะสะท้อนสีทองกลายเป็นภาพที่งดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเมื่อหิมะตกเงาจะสะท้อนให้เห็นวัดที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว

นำท่านชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอก(Fushimi Inari-taisha) ว่ากันว่าเป็นตัวแทนแห่งการเก็บเกี่ยวข้าวที่อุดมสมบูรณ์ ธุรกิจรุ่งเรืองและครอบครัวสงบสุข ดังนั้นจึงมีผู้คนมากมายมาขอพรมาตั้งแต่สมัยโบราณ หลังศาลเจ้ามีประตูโทริ(Tori) หรือเสาตั้งเรียงอยู่หลายหมื่นต้นจนสร้างเป็นทางเดินไป ทั่วเขา เสาทั้งหมดนี้มาจากคำปฏิญาณจากผู้ศรัทธาที่ได้ขอพรที่นี่จึงกลายเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ อีกสัญลักษณ์หนึ่งของศาลเจ้าฟูชิมิอินารินั้นคือรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกทั่วศาลเจ้าแม้กระทั่งแผ่นไม้ขอพรเอะมะยังเป็นทรงจิ้งจอก จิ้งจอกเดิมแล้วเป็นตัวแทนแห่งเทพอินาริ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า นำท่านถ่ายรูปชิลล์ๆกับปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle) แลนด์มาร์คของโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่สีขาวสูง 8 ชั้น กำแพงหินสูงตระหง่าน คูน้ำกว้าง ที่สร้างในปี พ.ศ. 2126 โดยโชกุนโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผู้โด่งดังซึ่งมีฉายาว่าเป็นนโปเลียนแห่งญี่ปุ่น ปราสาทได้รับการบูรณะมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ด้านในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติการสร้าง และข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ ซึ่งเต็มไปด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์กว่า 10,000 ชิ้น บริเวณรอบๆ มีพิพิธภัณฑ์โรงกษาปณ์ ซึ่งเป็นจุดชมซากุระหายาก และมีเกือบครบทุกสายพันธุ์ ได้ที่นี่ (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท)
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู บุฟเฟ่ต์
ที่พัก พักที่ Hotel Osaka หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 6

โอซาก้า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ(โอซาก้า) เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
11.45 น. ออกเดินทางจากเมืองโอซาก้า กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG623 (17.30-19.00) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.50 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
15.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
รายละเอียดและเงื่อนไข

1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 25,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2.ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3.เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4.หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5.การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6.หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
7.ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง
จะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท
ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูต
ใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณานุมัติวีซ่าได้
3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศ
ที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า
ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน
หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์
ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน
ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 30,000 บาท
2.หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่มี Refund
จากทางสายการบิน เนื่องจากเป็นตั๋ว Charter Flight
3.นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา
เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย
และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง โดยอ้างอิงจาก
(พรบ.การท่องเที่ยว มาตรา28)  ในกรณีที่นักท่องเที่ยวชำระเงินค่าบริการแล้วไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน ถ้ามีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยว ไม่สามารถเดินทางได้ โดยมิใช่ความผิด
ของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว บริษัทจ่ายเงินคืนให้แก่นักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าอัตรา
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ (พรบ.การท่องเที่ยว)ประกาศกำหนด
2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์
จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
หรือคืนให้แก่นักท่องเที่ยวตามหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
3. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน)
และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน
หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ป
ออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน ค่ามัดจำโรงแรม(กรณีมีการเรียกเก็บ)
4.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
5.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้าม
ของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภท
อาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน
แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ(Trade air)
เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดียวอาจเป็นห้อง
ที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ
และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

-ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามรายการทัวร์ข้างต้น
-ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
-ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรม ที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาล
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
-ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะ ทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
-ค่าประกันโควิดรักษาระหว่างต่างประเทศ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
-เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวย ความสะดวกตลอดการเดินทาง
-ค่าวีซ่าญี่ปุ่น (Update 6/6/65 หลังสถานการณ์การจำกัดการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเป็นไปตามสายการบินกำหนด และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตาม ที่สายการบินเรียกเก็บ
-ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลัง จากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
- ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
- สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน