สินค้าถูกจองเต็มหมดแล้ว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-277-9999

OSAKA TAKAYAMA TOKYO SAKURA TIME 7D4N โดยสายการบินไทย [TG]

OSAKA TAKAYAMA TOKYO SAKURA TIME 7D4N โดยสายการบินไทย [TG]
 • ทัวร์ : Japan [ ญี่ปุ่น ]
 • เที่ยวเมือง : Matsumoto (มะสึโมะโตะ) Nagoya (นาโกย่า) Osaka (โอซะกะ) Tokyo (โตเกียว) Takayama (ทากายาม่า) Kyoto (เกียวโต)
 • โดย : go365travel-GO
 • รหัสโปรแกรม : T8258
 • Code : QQGO2KIX-TG050
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
HIGHLIGHT ชมงานประดับไฟ Nabana No Sato พักในโอซาก้า 1 คืน โตเกียว 1 คืน ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง - พักออนเซ็น 1 คืน - วัดคัตสึโอจิ(วัดดารูมะ) – ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดกินคะคุจิ(วัดเงิน) - ชมซากุระถนนสายนักปราชญ์ - ชมซากุระริม - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – หมูบ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ปราสาทมัตสึโมโตะ – หมู่บ้านน้ำใส - วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ชินจูกุ –ไดเวอร์ซิตี้
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 : 23.59-07.20)

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.59 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
วันที่ 2

โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – วัดคัตสึโอจิ(วัดดารูมะ) – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]

นำท่านเดินทางสู่ วัดคัตสึโอจิ หรือวัดดารุมะ ซึ่งเป็นวัดแห่งชัยชนะ มีผู้คนนับถือบูชาตั้งแต่สมัยอดีตกาลจนถึงปัจจุบันและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี ภายในวัดมีตุ๊กตาดารุมะ เครื่องรางนำโชคจำนวนมากตั้งอยู่บริเวณโดยรอบ โดยผู้ที่มาเยือนซื้อไปแล้วอธิษฐานขอพร เมือคำอธิษฐานเป็นจริงจึงนำตุ๊กตาดารุมะกลับมาวางไว้ตามจุดต่างๆภายในบริเวณวัด วัดคัตสึโอจิแห่งนี้ล้อมรอบด้วยธรรมชาติจึงมีทัศนียภาพที่สวยงาม ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ วัดแห่งนี้จะแบ่งบานเต็มไปด้วยดอกซากุระ และยังมีซากุระพันธุ์กิ่งย้อยที่ชื่อว่ามีชิดาเระซากุระ แล้วพันธุ์อื่นๆ ให้ได้ชม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

นำท่านชม ด้านนอก ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เมื่อมาเยือนยังเมืองโอซาก้าที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ด้วยความกว้างใหญ่ของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น ล้อมรอบด้วยกำแพงหิน คูน้ำ ไปจนถึงสวนนิชิโนมารุ แต่เดิมเป็นที่ตั้งของวัดอิชิยาม่า ฮอนกันจิ หลังจากที่ถูกโอดะ โนบุนากะทำลายลง จากนั้นประมาณ 30 ปี ได้มีการสร้างปราสาทโอซาก้าขึ้นทดแทน ผู้สร้างมีเจตนาให้เป็นดังศูนย์กลางแห่งใหญ่ของญี่ปุ่น จนกลายเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น แต่หลังจากที่ท่านโทโยมิ ฮิเดะโยชิ เสียชีวิตไม่นานก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจากการโดนโจมตีจากโทคุกาว่า มีการปรับปรุงอีกกี่ครั้งก็ยังเกิดฟ้าผ่าทำให้ปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ด้วยความตั้งใจจะอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าจึงได้มีการบบูรณะมาเรื่อย ๆ จนถึงในปัจจุบันที่มีการสร้างลิฟต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม (ซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

อิสระช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ (Shinsaibashisuji) เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดังมากมายตั้งอยู่ปะปนไปกับร้านค้าแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น ได้แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่น ๆ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมแทบจะทุกยี่ห้อดังทั่วโลกเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้แล้วยังมีสินค้าจำพวกอาหารและเครื่องดื่มหรือตุ๊กตาน่ารัก ๆ ก็มีให้เลือกซื้อเช่นกัน และนอกเหนือไปจากร้านค้าทันสมัยจากแบรนด์ต่าง ๆ แล้วที่ชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ที่เอาร้านค้าเล็ก ๆ มารวมไว้ภายใต้หลังคาเดียวกันมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตร มีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดั้งเดิม, อัญมณีเครื่องประดับและร้านหนังสือ เป็นแหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ต่าง ๆ มากมาย

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 3

เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดกินคะคุจิ (วัดเงิน) – ชมซากุระถนนสายนักปราชญ์ – มิเอะ – งานประดับไฟ NABANA NO SATO - เมืองนาโงย่า - บุฟเฟ่ต์ชาบู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น และยาวนานที่สุด คือ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วม ๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เมืองเกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานที่สำคัญ ๆ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังเดิมของญี่ปุ่น

จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจำนวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงจากเสาโทริอิ สีแดงจำนวนนับพัน ซึ่งตั้งเรียงกันเป็นอุโมงค์เส้นทางเดินอยู่บริเวณหลังอาคารหลัก เส้นทางนี้จะตรงไปยังป่าในหุบเขาอินาริอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความสูง 233 เมตร และเป็นอาณาบริเวณส่วนหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดในหมู่ศาลเจ้าจำนวนนับพันที่สักการะเทพอินาริ (INARI) ซึ่งเป็นเทพผู้รักษาข้าวตามความเชื่อของศาสนาชินโตเชื่อกันว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นเป็นผู้นำสารของอินาริ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) บุฟเฟ่ต์ชาบู (เมนูอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

นำท่านเดินทางสู่ วัดกินคะคุจิ (วัดเงิน) เป็นวัดในนิกายเซนถูกสร้างขึ้นโดยโชกุนอาชิคากะ โยชิมาสะ โดยท่านใช้เวลาในปั้นปลายชีวิตหลังเกษียณ อายุอาศัยอยู่ที่นี่ และต้นแบบของวัดแห่งนี้ได้อิทธิพลมาจากวัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง ซึ่งเป็นที่พักของปู่ของเขาในช่วงเกษียณอายุเช่นเดียวกัน หลังจากที่ท่านโชกุนอาชิคากะเสียชีวิตของบ้านของท่านก็ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นวัดกินคะคุจิหรือวัดเงินในปัจจุบัน วัดกินคะคุจิถูกยกให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเกียวโต และที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก

ชมซากุระบริเวณ ถนนสายนักปราชญ์ ถนนเส้นนี้ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดชมซากุระที่สวยสุดๆ ที่หนึ่งในเกียวโต ถนนชมซากุระสายนี้ มีต้นซากุระเรียงรายอยู่ประมาณ 500 ต้น ปลูกเลียบคลองเป็นทางเดินยาว ประมาณ 2 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นที่หน้าบริเวณวัดเงิน ยาวจนไปถึง วัดนันเซ็นจิ ยิ่งช่วงดอกซากุระร่วงลงทำให้คลองเปลี่ยนเป็นสีชมพู เป็นอะไรที่สวยสุดๆ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

เดินทางสู่เมืองเมืองคุวานะ จังหวัดมิเอะ (Mie) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่ติดชายฝั่งทะเล และประวัติศาสตร์เก่าแก่จนถูกยกให้เป็นมรดกโลก เป็นจังหวัดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ในทุกๆด้าน

ชม เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO เป็นงานประดับไฟที่สุดอลังการของญี่ปุ่น โดยมีไฮไลท์คือ “อุโมงค์ไฟดาวล้านดวง” วิวดอกไม้นานาพันธุ์ ซึ่งดอกไม้เป็นสิ่งดึงดูดใจหลักของงานประดับไฟ โดยแปลงสวนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีดอกไม้และต้นไม้หลายๆพันธุ์ ส่วนของสวน Begonia ขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้เพียงอย่างเดียวมากกว่า 12,000 ชนิด บานสะพรั่งตลอดปี ส่วนในอาคารเรือนกระจกยักษ์มีพันธุ์ไม้ที่ปลูกในกระถางทั้งสวนดอกไม้ Andes และสวนดอกไม้ Begonia ความพิเศษของงานในแต่ละปีจะมีธีมการจัดงานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ และในปีนี้การจัดแสดงไฟธีมหลัก THE GOLDEN PYRAMID ความยิ่งใหญ่ของปิรามิดสีทองที่เหมือนลอยอยู่บนท้องฟ้า ส่องประกายระยิบระยับ ได้แรงบันดาลใจจากปิรามิดอันยิ่งใหญ่ทั้งสามแห่งของโลก (กำหนดการจัดงาน 21 ตุลาคม 2566 – 2 มิถุนายน 2567)

เดินทางสู่เมืองนาโกย่า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคจูบุ ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 4

เมืองนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – เมืองเก่าทาคายาม่า – สะพานนากาบาชิ - ทาคายาม่าจินยะ - เซ็ตหมูย่างบนใบโฮบะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิมและได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า“กัสโซ”จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โดยจะมีจุดไฮไลค์ที่ไม่ควรพลาด เช่น บ้านทรงโบราณคันดะ เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของอดีตเจ้าของบ้านไว้อย่างครบถ้วน, บ้านกัสโชสึคุริ เป็นบ้านญี่ปุ่นดั้งเดิมคลาสสิก, วัดเมียวเซนจิ มีสถาปัตยกรรมแบบกัสโซซึคุริ ที่มีเอกลักษณ์ที่หาชมได้ยากมากๆในญี่ปุ่น, ศาลเจ้าชิรากาวะ ฮาจิมัง มีความเก่าแก่อยู่คู่กับหมู่บ้านแห่งนี้มาอย่างยาวนาน, จุดชมวิวเท็นชุคาคุ สามารถมองเห็นภาพมุมสูงของหมู่บ้านที่สวยเหมือนภาพวาด ในฤดูใบไม้ผลิ จะเป็นช่วงที่ดอกซากุระพร้อมใจออกดอกบานสะพรั่งไปทั่วหมู่บ้าน ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นดอกซากุระเต็มไปหมด ถือเป็นช่วงที่อากาศกำลังดีเพราะไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) เซ็ตหมูย่างบนใบโฮบะ (เมนูอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ทาคายาม่า (TAKAYAMA) เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่จังหวัดกิฟุ ตัวเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ มีศิลปวัฒนธรรมและสถานปัตยกรรมแบบดั้งเดิมและมีธรรมชาติที่สวยงาม ทำให้ทาคายาม่าเป็นเมืองสวยอันดับต้น ๆ ของญี่ปุ่น

เมืองเก่าทาคายาม่า (Takayama Old town) หรือ ถนนซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านงานศิลปะ

สะพานนากะบาชิ (Nakabashi Bridge) สะพานสีแดงของย่านเมืองเก่า สะพานทอดข้ามแม่น้ำมิยากาวะที่ไหลผ่านใจกลางเมือง สะพานแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่า บริเวณรอบสะพานมีแนวต้นหลิวและต้นซากุระจำนวนมาก ที่นี่จึงเป็นจุดชมดอกซากุระที่สวยงามอีกแห่งของเมืองทาคายาม่า (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ผ่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชม) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ ตัวอาคารเป็นทั้งสถานที่ราชการ ห้องรับแขก ห้องประชุม รวมถึงห้องสอบสวนอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันอาคารยังสมบูรณ์ แต่ละห้องปูเสื่อทาทามิอย่างสวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)
ที่พัก MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 5

ปราสาทมัตสึโมโตะ – กิจกรรมชงชา – ชมซากุระริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – โตเกียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 7)

นำท่านเที่ยวชมถ่ายรูป ด้านนนอก ของ ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle) สร้างขึ้นมาราวศตวรรษที่ 16 - 18 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติ พื้นที่ส่วนอื่น ๆ ภายในปราสาทก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของชาติ เป็นป้อมปราการที่ตั้งตระหง่านนี้ว่ากันว่าเป็นเท็นชุคาคุหลังคา 5 ชั้น พื้น 6 ชั้นที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน จุดเด่นของปราสาทมัตสึโมโตะอยู่ที่กำแพงสีดำของเท็นชุคาคุ เลยมีชื่อเรียกว่า คาราซุโจ แปลว่า ปราสาทอีกา ตรงข้ามกับปราสาทฮิเมจิที่มีกำแพงสีขาว เลยถูกเรียกว่า ชิราซากิโจ ปราสาทนกกระยาง ให้ท่านได้เพลิดเพลินถ่ายรูปปราสาทโดยมีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)

สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ กิจกรรมการชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ชมซากุระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchi ko) ที่เป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือต่างชาติก็ตาม มักจะมาหาที่พักผ่อนในบริเวณนี้มากกว่าทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แห่ง ดังนั้นรอบ ๆ บริเวณนี้จึงเต็มไปด้วยโรงแรม, ร้านอาหาร, และร้านขายของที่ระลึกมากมาย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีฉากหลังเป็น ภูเขาไฟฟูจิ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ ถัดไปอีกบ่อหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถดื่มน้ำเย็นจากแหล่งน้ำได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก บางร้านยังขายมันเทศหวานย่าง และขนมแซมเบ้บนเตาเล็ก ๆ (ซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 6

วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ –ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 09)

นำท่านเดินทางเข้าสู่โตเกียว ชม วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต นำท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านกั้น) และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกทั้งยังมี “ถนนนากามิเสะ”ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ ขนมอาเกมันจู ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ

พาท่านเดินสู่ริมแม่น้ำสุมิดะเพื่อ ชมซากุระ ที่ตั้งอยู่เรียงราย 2 ฝั่งริม แม่น้ำสุมิดะ ซึ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่นี่จัดเป็นสถานที่อีกแห่งที่จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลน์ ที่คนญี่ปุ่นนิยมเดินทางมาถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศและเดินชมดอกซากุระ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไปกับซากุระ และ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร (โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายกลางมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ช้อปปิ้งที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ ๆ เท่ห์ ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น ในแต่ละวันมีผู้คนจำนวนมากถึง 2.5 ล้านคน ที่ใช้บริการสถานีแห่งนี้ ทางด้านตะวันตกย่านนี้ที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้นนำ และในส่วนทางด้านตะวันออกนั้น คือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่น ร้านอิซากายะ (Izakaya)

โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 เกาะนี้เป็นที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้าง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างกันดั้มคาเฟ่ ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ ห้างดังของย่านนี้ที่ไม่ควรพลาด เพราะทั้งร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชั้น 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่าง ๆ จากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ สำคัญด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่างชัดเจน และที่นี่ยังมีต้นซากุระที่บานช่วงต้นเดือนมีนาคม (ขึ้นอยู่สภาพอากาศ)

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลาเดินทางนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

ถึง สนามบินฮาเนดะ ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
วันที่ 7

โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (TG661 00.20-05.25)

00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

 การทำการจอง และ การชำระค่าบริการ

      1.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทำการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ

     กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธิ์สำรองที่นั่ง เมื่อมีการชำระมัดจำ เท่านั้น

      1.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชำระตามที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลูกค้าท่านอื่นที่อยู่ลำดับถัดไป 

     1.3 เมื่อชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด วันที่ใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องทำในวันเวลาทำการของทาง บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านั้น นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเงื่อนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน เนื่องจาก เมื่อท่านชำระเงินครบจำนวนหรือมัดจำบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการและข้อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ทั้งหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.. 2563” ดังนี้

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **

4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่น ๆ

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้ เดินทางต้องมีขั้นต่ำ 10 ท่าน ขึ้นไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อีกทั้งโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น

** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น
 2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง (ทั้ง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกครั้ง)
 3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) และกำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

1.อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันทั้งคณะ                             ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี                                                   ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 25-30 ..           ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)                  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

1.1 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเครื่องบิน 

 • กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จาก ชั้นประหยัด (Economy Class)

เป็นชั้นธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน

และ หากมีต้องการชำระเงินเพื่ออัพเกรดที่นั่ง ต้องดำเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น

 • ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน (หรือหลัง) ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร

-     การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อย่างใด

-     ในกรณีที่ลูกค้าต้อง ออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกตั๋วไปแล้ว 

1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก

 • เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่นแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่ (Twin / Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชั้นเดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน **

-     กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) ซึ่งเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในตัวเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์ 

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

1.5 ค่าน้ำหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรัม

1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ

         -   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม

(สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบิน ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)

         -  สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ

มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   กรณีที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)

        -   ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ในทุกกรณี

1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

** ลูกค้าท่านใด สนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้

เบี้ยประกันเริ่มต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ สถานทูตกำหนด)
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องชำระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง

สำหรับส่วนที่เพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการ