เกาหลี สละโสด 6 วัน 3 คืน สายการบินทีเวย์ (TW)

  • ทัวร์ : South Korea [ เกาหลีใต้ ]
  • เที่ยวเมือง : Seoul (โซล)
  • สายการบิน : Tway Airlines
  • โดย : Signature - 14/03511
  • 01055******69
  • รหัสโปรแกรม : T3953
  • Code : QQSIG-SKS-013
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
| ขี่จักรยาน Rall bike | เกาะนามิ | ขึ้นบอลลูน | คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์ | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | หมู่บ้านโบราณฮุกชอน | พระราชวังชางด็อกกุง | โซลทาวเวอร์ | คลองของเกชอน
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
03 ก.ค. 2565 - 08 ก.ค. 2565
19,777
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
10 ก.ค. 2565 - 15 ก.ค. 2565
20,777
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
17 ก.ค. 2565 - 22 ก.ค. 2565
19,777
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
24 ก.ค. 2565 - 29 ก.ค. 2565
21,777
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
07 ส.ค. 2565 - 12 ส.ค. 2565
22,777
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
14 ส.ค. 2565 - 19 ส.ค. 2565
19,777
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
21 ส.ค. 2565 - 26 ส.ค. 2565
19,777
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
28 ส.ค. 2565 - 02 ก.ย. 2565
19,777
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
04 ก.ย. 2565 - 09 ก.ย. 2565
19,777
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
11 ก.ย. 2565 - 16 ก.ย. 2565
19,777
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
18 ก.ย. 2565 - 23 ก.ย. 2565
19,777
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
25 ก.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565
19,777
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น … เคาน์เตอร์ … ประตูทางเข้าเบอร์ … สายการบินสายการบินทีเวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ สัมภาระถือขึ้นเครื่อง … กก. สัมภาระโหลดใต้เครื่อง … กก.

ขาไป BKK – INC TW 102 เวลา 01.30น. – 08.55น. ขากลับ INC – BKK TW 101 เวลา 20.25น. – 00.25น.
วันที่ 2

ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต้ - ล่องเรือเกาะนามิ - ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ( Rail Bike )

01.30 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงโซล โดยสายการบินทีเวย์ เที่ยวบินที่ TW 102
08.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)

นำท่านสู่ เกาะนามิ ตั้งอยู่กลางทะเลสาปชองเพียง เกาะแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม และได้รับความนิยมมากจากกระแสความโด่งดังของภาพยนตร์ซีรีย์เรื่อง “เพลงรักในสายลมหนาว” อีกทั้งยังถูกกำหนดให้เป็น UNICEF Child Friendly Park แห่งแรกของเกาหลี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เมนูทัคคาบิหรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี (อาหารเลื่องชื่อโดยการนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน กะหล่ำปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีดำคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงต่างๆ)

นำทุกท่านสัมผัสธรรมชาติและเปิดประสบการณ์ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟคังชอนเรลไบท์ (Gangchon Rail Bike) การปั่นเรลไบค์คือการปั่นรถบนรางรถไฟที่หน้าตาคล้ายรถไฟเหาะในสวนสนุกการปั่นเรลไบค์จะให้ประสบการณ์ที่ได้สนุกสนานพร้อมทั้งได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมธรรมชาติและความงดงามของแม่น้ำบุคฮัน ที่มีความยาวกว่า 318 กิโลเมตร แถมยังได้ออกกำลังกายอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ เมนูหมูย่างเกาหลี
พักที่ Hotel Vella Suite หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง -ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -ย่านฮงแด – คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชม ป้อมฮวาซอง (ถ่ายภาพด้านนอก) ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจ้าจองโจแห่งราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน (องค์ชายซาโด) ตัวป้อมทอดยาวโอบล้อมตอนล่างของเมืองซูวอนเป็นวงรูปไข่มหึมา ป้อมปราการฮวาซองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO อีกด้วย นอกจากความสวยงามของตัวป้อมแล้วบริเวณลานกว้างจะเป็นสนามยิงธนู นักท่องเที่ยวสามารถลองยิงธนูได้ ด้านหน้าพระราชวังจะมีการแสดงโชว์ เป็นการแสดงการใช้อาวุธต่าง ๆ นักแสดงจะแต่งกายเป็นนักรบเกาหลีโบราณออกมาวาดลวดลายในการต่อสู้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ดาบ หอก และการยิงธนู ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณสัมผัสการชมวิวที่ความสูง 150 เมตร บนบอลลูนฮีเลียมที่จะพาท่านชมเมืองแหล่งมรดกโลกจากมุมได้แบบ 360 องศา ดื่มด่ำไปกับความงดงามของเมืองซูวอน (ไม่รวมตั๋ว18,000วอน)
เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุก อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ สวนสนุกขนาดใหญ่และดีที่สุดของเกาหลีใต้ ถูกขนานนามว่า... ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ครบครันด้วยโซนเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน กิจกรรมแสนสนุกมากมาย และสวนสัตว์ซาฟารีที่พร้อมให้บริการ การันตีด้วยยอดผู้เข้าชมมากกว่า 7 ล้านคนต่อปี ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จำกัดจำนวนรอบ ช้อปปิ้งย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน พิเศษ!!! สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่'943 King’s Cross เอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์ถึงย่านฮงแดเลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งนี้ มีทั้งหมด 4 ชั้นเลย แถมยังมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุมหรือผ้าพันคอของทั้ง 4 บ้านพร้อมไม้กายสิทธิ์

 เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ย่านฮงแด
พักที่ Holiday Inn Hongdae หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

ศูนย์เวชสำอางเกาหลี - หมู่บ้านโบราณฮุกชอน - ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี- พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เรียนรู้การทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก -ทงแดมุน - คลองชองเกชอน – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้ง เมียงดง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแล้วให้ความสำคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบำรุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเครื่องสำอางค์ผสมสมุนไพรที่ ศูนย์เวชสำอางค์ จากนั้นนำท่านสู่ โบราณฮุกชอน (Bukchon Hanok Village) คำว่า พุกชน (Bukchon) มีความหมายว่า “หมู่บ้านทางเหนือ” หมู่บ้านแห่งนี้มีลักษณะเป็นตรอกซอกซอย อันเป็นที่ตั้งของ บ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลังและเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซ็อน ที่มีอายุกว่า 600 ปี ถือเป็นชุมชนเก่าซึ่งเคยเป็นพื้นที่ ที่ บ้านส่วนใหญ่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1910 ถึงปี ค.ศ. 1920 รวมไปถึงบ้านที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์เมือง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 วันนี้หลายหลังเปลี่ยนเป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร และร้านขายชา กาแฟ ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสัมผัส เรียนรู้ และดื่มด่ำกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ชมสถาปัตยกรรมแบบย้อนยุคของหมู่บ้านแห่งนี้ที่ใครมาเยือนก็ต้องเดินถ่ายรูปทั่วทั้งตรอกซอกซอยอันคดเคี้ยวและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตที่ติดตาตรึงใจ

ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง ได้ชื่อว่า “พระราชวังอันเป็นที่รักแห่งราชวงศ์โชซอน”สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1405 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1412 พระราชวังนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในฐานะของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งกรุงโซล และได้ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติมาหลายศตวรรษ โดยพระราชวังแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก ค.ศ. 1997 และกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดที่แสดงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่งดงาม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เมนูชาบู ชาบู

นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทำสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่าย ให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อ

เรียนรู้การทำกิมจิ พร้อมทั้ง สวมชุดฮันบก เป็นชุดประจำชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ย่านทงแดมุน เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังใน โซล ที่นี่เป็นย่านการค้าที่สำคัญตั้งอยู่ใน เขตจองโนกู ซึ่งเป็นย่านใจกลางของเมือง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวย่านทงแดมุนมักจะแวะมาเที่ยวที่ สวนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน คลองชองกเยชอน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล อิสระช้อปปิ้ง... ดิวตี้ฟรี แหล่งช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า,กล้องถ่ายรูปหรือจะเป็นน้ำหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย และมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น นำท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า

อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง
พักที่ Holiday Inn Hongdae
วันที่ 5

ศูนย์สุภาพน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรฮ้อกเก็คนามู -โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก- อินชอนไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยายซงโวลดง – ร้านละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานอินชอน– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง หรือ RED PINE มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรเกรด A ที่ทางรัฐบาลเกาหลีสนับสนุนให้คนเกาหลีได้ทานแต่ของระดับพรีเมี่ยม ช่วยลดอาการเมาค้างได้ดี ด้วยการขับแอลกอฮอล์ออกจากร่างกาย ลด-ต่อต้านอนุมูลอิสระ

จากนั้นนำท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) “ Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซานภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ360องศา ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันสวยงามรอบๆกรุงโซลมีจุดถ่ายภาพหลายมุมให้เลือกเช่น เก้าอี้คู่รัก นี่เป็นอีกจุดที่คู่รักนิยมมาถ่ายรูปกัน หรือที่ล็อคกุญแจรูป

อินชอนไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีน ซึ่งถือกำเนิดจาก การเปิดท่าเรืออินชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพื่อเป็นพื้นที่สำคัญในการขนส่ง และค้าขายสินค้าจากประเทศจีน ในเมืองอินชอน (Incheon), จังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do), ประเทศเกาหลีใต้ ในปัจจุบันนี้ ยังมีชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยู่ เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก

หมู่บ้านเทพนิยายซงโวลดง เป็นถนนเส้นเล็กๆในเมืองอินชอน ใกล้ๆกับท่าเรืออินชอนและย่านอินชอนไชน่าทาวน์ เป็นหมู่บ้านหรือย่านชุมชนที่ชาวเมืองร่วมมือกันสร้างสรรค์ภาพวาดจากเทพนิยาย การ์ตูน และลายเส้นสดใสให้กับตัวอาคารที่พักและกำแพงบ้าน จนย่านนี้กลายเป็นสตรีทอาร์ตและแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองอินชอน

อิสระช้อปปิ้งละลายเงินวอนที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ

นำท่านเดินทางสู่... สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.25น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินทีเวย์ เที่ยวบินที่ TW101
วันที่ 6

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

00.25น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
รายละเอียดและเงื่อนไข

**ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินท่านละ 13,777 บาท**
**ราคาเด็กไม่ถึง 2 ปี 4,777 บาท กรณีเด็กอายุเกิน 2 ปี มีเตียงให้คิดราคาผู้ใหญ่**
**อัตราค่าบริการสำหรับผู้เดินทาง 25 ท่าน ขึ้นไป หากไม่ครบขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเพิ่มหรือเลื่อนการเดินทาง
** ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวม**
ค่าทิปคนขับรถ ค่าหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,700 บาท / ทริป / ท่าน
(ขอสงวนสิทธิ์เก็บในวันเชคอินก่อนเดินทาง)


เงื่อนไขการชำระเงิน
-กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000  บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
-การจ่ายเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน 
-กรณีลูกค้าที่เดินทางไม่ได้สามารถแจ้ง เลื่อน การเดินทางได้ 1 ครั้งภายใน 90 วัน ต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง หรือแจ้งเปลี่ยนผู้เดินทางโดยต้องแจ้งไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนเดินทาง (สำหรับผุ้มีวีซ่าแล้ว และแจ้งไม่น้อยกว่า 30 วัน
หมายเหตุ  ระบบจะทำการยกเลิกดารจองโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้รับการชำระเงินภายในวันที่กำหนด

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ
ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อตเก็ตนามู ศูนย์สุขภาพน้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์เวชสำอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทิส
และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์
ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
- ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็อปปิ้งตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 USD/ต่อท่าน/ต่อร้าน

เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนผู้เดินทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- ยกเลิกก่อนการดินทาง 1 - 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของราคาทัวร์
- เลื่อนการเดินทาง แจ้งเลื่อนได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันและต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันเดินทาง
- เปลี่ยนผู้เดินทาง ต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง (สำหรับผู้ที่มีวีซ่าแล้ว)และไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง(สำหรับผู้ที่ต้องทำวีซ่าใหม่)

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ารรรมเนียมการยื่นวีซ่า หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือถูกปฏิเสธ
การเข้า-ออกจากประเทศใดๆ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาถในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ลูกค้ามีได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทฯ พร้อมการ
ชำระเงินมัดจำ
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัทฯ เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาร: หรือการบริการของสายการบิน เป็นต้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าตั๋วเครื่องบินค่าภาษีเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
( อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ เสนอราคา )
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด
7. ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือก
ตำแหน่งที่นั่งได้เอง
มัคคุทศก์ หรือพนักงานตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทฯ และไม่รับฝาก
สิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อท่านจองทัวร์และชำเงินระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
โปรดอ่านข้อมูลรายการทัวร์ทุกครั้งก่อนทำการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง

 

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ Economy Class รวมน้ำหนักกระเป๋าตามที่ระบุไว้ในรายการและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด(ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น - ค่าทำหนังสือเดินทาง -
-ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,มินิบาร์ห้อง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต
-ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือการตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ทุกรูปแบบ และค่าโรงแรมกักตัว ASQ (ถ้ามี)
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3/ (กรณีต้องการใบเสร็จ-ใบกำกับภาษี)
-ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,700 บาท