เที่ยวสมุทรสงคราม-อัมพวา โดยรถตู้ปรับอากาศ

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Samut Songkhram (สมุทรสงคราม)
  • ประเภทรถ : VAN
  • Code : TMSKM-BS001
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
พิพิธภัณฑ์เรือ-หลวงพ่อวัดบ้านแหลม-วัดศรัทธาธรรม
วัดบางกระพ้อม-ค่ายบางกุ้ง-อุทยาน ร.2-ตลาดน้ำอัมพวา-ชมหิ้งห้อย
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
30 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2563
1,999
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

31 พ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2563
1,999
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม-อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน จัน-พิพิธภัณฑ์เรือ-วัดเพชรสมุทรวรวิหาร-วัดศรัทธาธรรม-ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์-วัดบางกระพ้อม-อุทยาน ร.2-พิพิธภัณฑ์บ้านทรงไทย-ตลาดน้ำ อัมพวา-ชมหิ่งห้อย-กรุงเทพฯ

06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัด จ.สมุทรสงคราม โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1) ขนมปัง+น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ
08.00 น. ถึง จ.สมุทรสงคราม ชม อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน ชมประวัติชีวิตของแฝดสยามที่ไปสร้างชื่อเสียง ทั่วโลก และชม พิพิธภัณฑ์เรือ ที่รวบรวมเรือพื้นบ้านหลากหลายชนิด มาจัดแสดง
09.00 น. นำท่านนมัสการ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ที่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาว จ.สมุทรสงคราม เพื่อความเป็นสิริมงคล
10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ) นำท่านนมัสการพระประธาน ชมโบสถ์ที่มีความสวยงาม ที่ สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ลวดลายละเอียดงดงาม และเลือกซื้อของรามัญ (มอญ) โดยกลุ่มแม่บ้าน ชาวมอญ เดินทางสู่ ดอนหอยหลอด ชมวิวทิวทัศน์และสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
กลางวัน บริการอาหารเที่ยง(2) ที่ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดบางกระพ้อม วัดที่เก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา นำท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ แตกต่างไปจากที่อื่น คือ เป็นลวดลายปูนปั้น แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ
14.30 น. เดินทางสู่ ค่ายบางกุ้ง ชมกำแพงจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของการสู้รบ หลังเหตุการณ์ที่กรุง ศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ชมโบสถ์เก่าภายในค่าย ที่เรียกว่า โบสถ์หลวงพ่อดำ ที่มีลักษณะพิเศษ คือ มี ต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมทั่วทั้งหลังทั้ง 4 ชนิด ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง
16.30 น. เดินทางสู่ อุทยาน ร.2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บุคคลสำคัญ ที่องค์การ ยูเนสโก้ ยกย่องในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่พระองค์ได้พระราชทานไว้เป็นมรดกของชาติ ชม พิพิธภัณฑ์บ้านทรงไทย 4 หลัง แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ อาทิ หอกลาง ประดิษฐานพระบรมรูป รัชกาลที่ 2 และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชายไทยโบราณวัตถุ
17.00 น. เดินทางสู่ ตลาดน้ำ อัมพวา (ทานอาหารค่ำตามอิสระ) และเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย
19.30 น. นำท่านล่องเรือ ชมหิ่งห้อย ยามค่ำคืน ที่สว่างไสวไปทั้งต้นลำพู จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
22.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
รายละเอียดและเงื่อนไข

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสำรอง, ที่ชาร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสื้อกันหนาว, ผ้าพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.ชำระค่าทัวร์ ชำระเต็ม เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
6.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษา พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน