ตราด วิถีใหม่ หัวใจเจ๊าะแจ๊ะ ท่าระแนะ ลานตะบูน 2 วัน 1 คืน โดยรถบัสปรับอากาศ

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Trat (ตราด)
  • ประเภทรถ : BUS
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด
  • Code : WTTRD-BS001
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองตราด | วัดบุปผาราม หรือเรียกอีกชื่อว่า | วัดปลายคลอง | ชุมชนท่าระแนะ | นั่งเรือชมป่าชายเลน
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
26 ก.ย. 2563 - 27 ก.ย. 2563
2,999
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

10 ต.ค. 2563 - 11 ต.ค. 2563
2,999
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-ต้นยางโบราณ-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองตราด-ชมราตรีเมืองตราด

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ
06.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดตราด โดยรถบัสปรับอากาศ
10.30 น. นำท่านชม ต้นยางโบราณ
11.00 น. ออกเดินทางไปยังร้านอาหาร
เที่ยง ทานอาหารกลางวัน
บ่าย นำท่านเช้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองตราด จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตคนเมืองตราด และเป็นพิพิธภัณฑสถานประจำเมือง

นำท่านเช้าชม วัดบุปผาราม หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดปลายคลอง เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัด สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตรคารอาหาร
ที่พัก นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม

ชมราตรีเมืองตราด อิสระตามอัธยาศัย
วันที่ 2

ชุมชนท่าระแนะ-ลานต้นตะบูน-กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางจากที่พัก
08.30 น. นำท่านเข้า ชุมชนท่าระแนะ ปัจจุบันชาวชุมชนท่าระแนะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และได้เปิดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวมาได้ราว 6 ปี นำโดยนายสายชล สุเนตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนท่าระแนะ ที่พาเราไปรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่สวยงามระดับ “อันซีน” ที่ชาวชุมชนเรียกขานกันว่า “มหัศจรรย์ลานตะบูน”

กิจกรรมไฮไลต์ที่ชุมชนท่าระแนะก็คือการนั่งเรือไปชมป่ามหัศจรรย์ลานตะบูน ซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่าชายเลน ต้องนั่งเรือเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วจะไปเจอกับลานต้นตะบูนด้านในป่าชายเลนซึ่งเอกลักษณ์ของเขาคือรากที่ลอยอยู่บนดิน ไม่จมอยู่ใต้ดินเหมือนต้นไม้ทั่วไป แต่จะแผ่รากอยู่บนดินโคลนของป่าชายเลนมองเห็นได้อย่างงดงามและมีความร่มรื่น สามารถเดินลงไปชมได้

นำท่าน นั่งเรือชมป่าชายเลน เป็นป่าเดิมที่อนุรักษ์ไว้ ต้นไม้ในชุมชนแต่ละต้นจะมีขนาดใหญ่มาก บางต้นมีอายุกว่า 100 ปี และจะต้องล่องไปตามป่าถึง 3 ป่า คือ ป่าโกงกาง ป่าจาก และ ป่าตะบูน และยังเป็นแหล่งที่สัตว์น้าอุดมสมบูรณ์

นำท่านร่วมกิจกรรมลานตะบูน ลานธรรมชาติที่เกิดจากการสานซ้อนทับของรากต้นตะบูนจนเกิดเป็นลาน รากไม้กว้างที่สามารถลงไปเดินเล่นได้ และมีกิจกรรมโยนโบว์ลิ่งในลานตะบูน ซึ่งเป็นภูมิ ปัญญาความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมของชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้มาสนุกด้วยกัน เมื่อสนุกเสร็จ แล้วก็ช่วยกันปลูกหอยเป็นการปล่อยหอยให้ได้กลับคืนธรรมชาติ และขยายพันธุ์ต่อไป

นำท่านร่วมกิจกรรมปล่อยปู เพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ให้ปูมีจานวนเพิ่มากขึ้น

นำท่านร่วมกิจกรรมล่องเรือออกไปยังปากแม่น้า ชมภูมิทัศน์รอบๆ ป่าชายเลนและชมสาธิตการทาประมงพื้นบ้าน เช่น การวางอวนปลากระบอก การวางกระบอกปลาดุก และพ่วงด้วยการปลูกต้น จาก และกางกาง

กิจกรรมชิมใบโกงกางชุบแป้งทอด ใบโกงกางใบใหญ่ชุบแป้งทอดถือได้ว่าเป็นอาหารประจำถิ่นพื้นบ้านมาอย่างยาวของจังหวัดตราดและยังมีสรรพคุณทางยา ช่วยสมานแผลในกระเพราะอาหารได้ แต่ในยุคสมัยนี้กลับมีให้เราได้พบเห็นกันน้อยมาก มีวิธีการทา คือ เลือกเอาใบโกงกางที่ไม่อ่อน และไม่แก่จนเกินไป หรือใบที่ 3นับจากยอด นามาล้างน้าแล้วผึ่งให้แห้งหั่นใบโกงกางออกเป็นสามส่วน นาแล้วนาไปชุบแป้ง นามาทอดในน้ามันด้วยไฟอ่อนๆ พอเหลืองได้ที่ตักขึ้นพักไว้ให้สะเด็ดน้ามัน ทานพร้อมน้าจิ้มไก่

กิจกรรมชิมชาร้อยรูอยู่ร้อยปี สมุนไพรหัวร้อยรู หัวร้อยรูเป็นไม้อิงอาศัยเกาะต้นไม้อื่น ลาต้นอวบน้า ที่โคนต้นโป่งพอง ภายในเป็นช่องเชื่อมติดกันโดยมีผนังหยักผิวมัน สีน้าตาลเข้มกั้นเป็นห้องๆ ซึ่งทะลุถึงกันเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคต่างๆ เช่น เบาหวานความดันโลหิต เป็นต้น
กลางวัน ทานอาหารกลางวัน ณ ชุมชนท่าระแระ

กิจกรรมทาผ้ามัดย้อมจากสีลูกตะบูน ได้ผ้ากลับไปเป็นที่ระลึก
14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
18.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
6. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)