โปรแกรมสำหรับอสม. ประจวบคีรีขันธ์ – พัทยา 2 วัน 1 คืน

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Prachuap Khiri Khan (ประจวบคีรีขันธ์)
  • ประเภทรถ : BUS
  • โดย : IT TEST
  • Code : THPTY-BS005
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
พัทยา l เขาชีจรรย์ l สวนไทย l บ้านสุขาวดี - ชมคาบาเร่ต์โชว์ |หาดพัทยา l จุดชมวิวเขาพระตำหนัก l ตลาดน้ำสี่ภาค
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
26 ก.ย. 2563 - 27 ก.ย. 2563
2,000
สแตนด์บาย
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

ประจวบคีรีขันธ์ - ชลบุรี- สวนไทย-เขาชีจรรย์ -บ้านสุขาวดี-ชมคาบาเร่ต์ โชว์

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
05.30 น. ออกเดินทางสู่ อำเภอพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ
11.30 น. นำท่านเข้าชมสวนไทย พัทยา อาณาจักรแห่งความเป็นไทย จะพาเราย้อนไปใช้ชีวิตกินอยู่แบบไทยดั้งเดิม และเพลิดเพลินไปกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ ให้ท่านได้ร่วมกิจกรรมต่างๆอาทิเช่น ขี่ช้าง นั่งรถม้า ล่องเรือ นั่งรถชมวิว และแต่งชุดไทย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนไทย
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เขาชีจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 น้อ เกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชป็นพระพุทธรูปแบบประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ความสูง 109 เมตร
15.30 น. ออกเดินทางต่อไปยังบ้านสุขาวดี
16.30 น. เดินทางถึง บ้านสุขาวดี เป็นคฤหาสน์ริมทะเลพัทยาของ ดร.ปัญญา โชติเทวัญ ตกแต่งภายในบ้านในแนวยุโรปผสมเอเชีย และตกแต่งสวนภายนอกสวยงาม
เย็น รับประทานอาหาร ณ บ้านสุขาวดี พร้อมชมคาบาเร่ต์ โชว์
ที่พัก นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม CRYSTAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

หาดพัทยา–จุดชมวิวเขาพระตำหนัก-วัดเขาพระใหญ่-ตลาดน้ำสี่ภาค

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางสู่ชายหาดพัทยา ซึ่งเป็นหาดชื่อดังของเมืองพัทยา ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
10.30 น. นำท่านชม จุดชมวิวเขาพระตำหนัก จุดชมวิวพัทยาที่สวยที่สุด ตั้งอยู่บนภูเขาที่คั่นระหว่างหาดพัทยาใต้กับหาดจอมเทียน
11.00 น. ออกเดินทางสู่วัดเขาพระใหญ่ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งอยู่ที่นั่นให้ได้บูชาสักการะ และเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปมีขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเขาพัทยานี้เอง จึงทำให้มองเห็นได้แต่ไกล
11.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำสี่ภาค นำท่านชมบรรยากาศตลาดน้ำสี่ภาค ชมหมู่บ้านวิถีไทย ชมสวนสมุนไพร และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ
19.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
6. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)